Teknik, makt och mänsklighetens framtid

7,5 hp

Kursplan, Grundnivå, 1MV000

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1MV000
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Hållbar utveckling G2F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 8 mars 2012
Ansvarig institution
Institutionen för geovetenskaper

Behörighetskrav

Universitetsstudier 60 hp

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • analysera skilda synsätt på teknologins roll i samhället, förhållandet mellan teknologi och hållbar utveckling, samt hur människan som individ påverkar och påverkas av olika teknologier;
  • tillämpa begreppsliga, analytiska och etiska verktyg för att förstå teknologins roll i individuella samt kollektiva meningsskapande processer;
  • kritiskt granska olika teknologier, teknikanvändning och teknikutveckling och dess konsekvenser utifrån ett maktperspektiv, samt metoder för riskbedömning och teknikvärdering av dessa.

Innehåll

Kursen inleds med att diskutera historiska, idéhistoriska och filosofiska perspektiv på teknologi. Tonvikt läggs vid synsätt på teknikens betydelse och funktion på samhällelig och individuell nivå samt teknikens möjligheter och begränsningar för att lösa miljö- och utvecklingsproblem. Vidare behandlas nya teknologier och dess samhälleliga konsekvenser. Detta innebär delvis att metoder för riskbedömning och teknikvärdering utvärderas och analyseras samt att ett maktperspektiv på teknikutveckling och användning anläggs.

Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar, gästföreläsningar, seminarier och gruppdiskussioner.

Examination

Studenten examineras löpande genom skriftlig förberedelse inför och aktivt deltagande vid seminarier (3 hp) samt vid kursens slut genom skriftlig och muntlig redovisning av projektarbeten (4,5 hp).

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin