Biologi A - mönster, processer och didaktik

22,5 hp

Kursplan, Grundnivå, 1BG026

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1BG026
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Biologi G1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Utbildningsvetenskapliga fakultetsnämnden, 15 februari 2012
Ansvarig institution
Institutionen för biologisk grundutbildning

Allmänt

Kursen ges inom Lärarprogrammet och Ämneslärarprogrammet. Kursplanen gäller från och med ht 2012

Behörighetskrav

Bi B, Fy A, Ke B, Ma D (områdesbehörighet 11)

Mål

Kursens övergripande syfte är att ge förståelse för biologisk mångfald, både inom arter och mellan arter och ekosystem. Kursen går också ut på att visa och arbeta med de processer som har format och fortfarande formar livet. Den ska även ge möjligheter att träna på vetenskapligt arbete och skapa förståelse för de problem och möjligheter som undervisning i biologi innebär.

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

- förstå den biologiska mångfalden, dess organisation (systematik) och evolutionära utveckling.

- använda det naturvetenskapliga arbetssättet, såväl för egen del som i ett undervisningsperspektiv.

- tillämpa ett ekologiskt tänkande ur både beteende-, populations- och samhällsekologiskt perspektiv, samt förklara och tillämpa grundläggande genetik.

- förstå och diskutera genetik och ekologi (ex. genteknik och ekosystemtjänster) ur ett etiskt och hållbart perspektiv.

- planera, utföra, redovisa och kritiskt granska ekologiska och genetiska projekt, ur ett vetenskapligt och undervisningsmässigt perspektiv.

- redogöra för barns och ungdomars problem i förståelsen av naturvetenskapliga fakta och resonemang.

- tillsammans med andra kunna genomföra enklare praktiska lektioner med elevgrupp och basera planeringen på medvetna didaktiska val.

Innehåll

Kursen består av fyra delkurser: Biologisk mångfald, systematik och evolution 6 hp, Ekologi 6 hp, Genetik 6 hp och Ämnesdidaktik i biologi 4,5 hp.

- Vetenskapligt arbetssätt, systematik, fylogeni, organismvärlden och evolution.

- Grundläggande genetik, genteknik, beteendeekologi, populationsekologi, samhällsekologi, systemekologi, ekosystemtjänster, tillämpad ekologi och genetik, samt hållbar utveckling.

- Planering, genomförande, statistisk analys och utvärdering av projekt baserat på ekologisk frågeställning

- Planering, genomförande och utvärdering av praktisk undervisning i elevgrupp, ämnesdidaktik i biologi

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar, laborationer, projektarbeten, gruppvisa redovisningar/seminarier samt exkursioner och fältkurser.

Praktiska och teoretiska lärarmoment är en viktig del av undervisningen. Inbjudna skolklasser undervisas av kursdeltagarna med fokus på praktiska moment i undervisningen.

Examination

Skriftliga, muntliga och praktiska prov anordnas under kursens gång. För att kursen skall bedömas som minst godkänd fordras:

godkänt resultat på prov och aktivt deltagande i och godkända rapporter och redovisningar från laborationer, projektarbete och seminarier.

Övriga föreskrifter

Får ej tillgodoräknas i examen tillsammans med Ekologi och genetik 20 hp (1BG005) och Biologi A: mönster, processer och didaktik 22,5 hp (1BG017)

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin