Amerikansk historia

7,5 hp

Kursplan, Grundnivå, 5EN712

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
5EN712
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Engelska G1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Engelska institutionens styrelse, 27 mars 2012
Ansvarig institution
Engelska institutionen

Behörighetskrav

En B (områdesbehörighet 2)

Kraven har sänkts jämfört med den ursprungliga områdesbehörigheten.

Mål

Efter avslutad delkurs ska studenten

• kunna redogöra för viktiga aspekter av den amerikanska historien

• kunna visa grundläggande kunskap om vad som anses göra USA unikt, historiskt som i nutid

• kunna redogöra för det samtida amerikanska samhället och om de sociala krafter som bidragit till att forma dess historia

• i tal och skrift kunna analysera historiska texter

Innehåll

Kursen ger en överblick över den historiska utvecklingen i USA från kolonialtiden och fram till idag. Viss tonvikt läggs vid aspekter relaterade till företeelser som amerikansk exceptionalism och etnicitet.

Undervisning

Undervisning campuskurs: föreläsningar och gruppundervisning med användande av historiskt material.

Aktivt deltagande vid kursens seminarier är obligatorisk. Vid frånvaro ges möjlighet till extrauppgift inom ramen för kursperioden.

Undervisning distanskurs: undervisning sker via den Internetbaserad lärmiljön. Ett antal fysiska träffar för gruppundervisning kan tillkomma. Undervisningsspråk är engelska.

Examination

Examination campuskurs: examinationen sker både muntligt och skriftligt samt genom fortlöpande bedömning. Som betyg används något av uttrycken underkänd, godkänd eller väl godkänd.

Examination distanskurs: examinationen sker skriftligt. Som betyg används något av uttrycken underkänd, godkänd eller väl godkänd.

För student som ej godkänts i ordinarie prov anordnas ett nytt provtillfälle inom rimlig tid efter det första provtillfället.

En student som underkänts i visst prov två gånger har på egen begäran efter hänvändelse till prefekten rätt att få en annan examinator utsedd.

Övriga föreskrifter

För tillträde till kursen USA-kunskap B1 krävs ytterligare 22,5 hp från USA-kunskap A.

Om planen eller kurslitteraturen för en delkurs ändras äger studenten rätt att prövas enligt den ursprungliga planen och kurslitteraturen vid två provtillfällen följande termin. Därefter upphör denna rätt normalt. I övrigt gäller inga begränsningar för antalet provtillfällen.

Kursen får inte medtas i examen tillsammans med kursen USA-kunskap A.

Övergångsbestämmelser

För övergångsbestämmelser vid ändringar i kursplaner, var god kontakta studievägledaren.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin