Iranska språk, fördjupning: prosa

7,5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 5JR812

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
5JR812
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Iranska språk A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 15 september 2014
Ansvarig institution
Institutionen för lingvistik och filologi

Allmänt

Kursen ges som fristående kurs.

Behörighetskrav

Uppfyllda krav för kandidatexamen med iranska språk som huvudområde.

Mål

Kursens syfte är att fördjupa och bredda förmågan till textanalys applicerad på texter av huvudsakligen prosakaraktär.

Efter avslutad kurs skall studenten för att förtjäna betyget Godkänd minst kunna:

- översätta valda texter på ett metodiskt medvetet sätt,

- genomföra en lingvistisk analys av de valda texterna med beaktande av moderna språkvetenskapliga metoder,

- tolka de valda texterna inom ramen för deras historiska och litterära sammanhang,

- göra en vetenskapligt relevant sammanställning av texternas språkliga och litterära särart, och

- diskutera relationen mellan språk och förståelsen av genus.

Innehåll

Läsning av ca 125 normalsidor avancerade prosatexter på huvudspråket.

Undervisning

Undervisningen består av handledning.

Examination

Studenterna visar resultaten av sitt lärande genom en kombination av examinerande moment. Dessa moment kan vara muntliga eller skriftliga. De kan äga rum vid schemalagd tid och plats (t.ex. inom ramen för ordinarie undervisning), eller vara sådana som studenten utför på egen hand. Föreskrifter om detta föreligger vid kurstillfällets början.

Litteraturlista saknas.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin