Franska D1

30 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 5FR024

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
5FR024
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Romanska språk A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionen för moderna språk, 6 februari 2013
Ansvarig institution
Institutionen för moderna språk

Allmänt

Kursen är en fristående kurs. Den ingår i lärarprogrammet, 210/240/270/300/330 högskolepoäng, som specialisering.

Behörighetskrav

Uppfyllda krav för kandidatexamen med franska som huvudområde alternativt 120 hp vari ska ingå 90 hp franska inklusive självständigt arbete.

Mål

Utbildningen syftar till att ge mycket säker språkfärdighet i tal och skrift, vidare antingen fördjupade kunskaper inom ett eller flera av de områden som tidigare studerats eller breddning av kunskaperna till ytterligare områden.

Efter avslutad kurs ska studenten

- i tal och skrift på franska kunna uttrycka sig varierat och väl anpassat till situation och mottagare

- ha breddat och fördjupat sina kunskaper inom de ämnesområden som väljs som delkurser

- i ett examensarbete ha visat att han/hon självständigt kan genomföra en vetenskaplig undersökning

Innehåll

Kursen består av ett examensarbete och två valfria delkurser.

Delkurs 1. Examensarbete (15 hp; obligatorisk)

Ett examensarbete inom språk eller litteratur redovisas i form av en uppsats om 20-30 sidor på vårdad franska. Såväl innehållsmässigt som formellt ska arbetet visa prov på ökad självständighet och säkrare tillämpning av vetenskaplig metodik. Handledare utses i särskild ordning. Ämnesval görs i samråd med denne. Undervisning ges i form av seminarier och enskild handledning. Som avslutning ska den studerande försvara sitt examensarbete vid ett seminarium. Inom delkursen ska den studerande även opponera på en annan students framlagda examensarbete.

Betyget baseras på såväl examensarbetets kvalitet som på graden av självständighet under arbetet. Dessutom tas hänsyn till genomförandet av opposition och försvar.

Efter avslutad kurs ska studenten

- kunna självständigt genomföra en undersökning inom fransk språk- eller litteraturvetenskap

- kunna självständigt formulera relevanta frågeställningar och problem och därvid uppvisa förmåga till teoretisk och metodisk reflexion

- kunna samla in, ordna och analysera ett empiriskt material

- kunna söka, kritiskt bedöma, bibliografiskt sammanställa och korrekt referera till primär- och sekundärlitteratur

- kunna på vårdad och stilistiskt adekvat franska skriftligt presentera den genomförda undersökningen

- kunna försvara det egna arbetet och konstruktivt opponera på andras arbeten

Valfria delkurser:

Delkurs 2. Avancerad fransk språkvetenskap (7,5 hp; valfri)

Fördjupning av insikter i modern fransk språkvetenskap genom studium av vetenskaplig originallitteratur på franska rörande ett centralt eller aktuellt problemområde inom fransk syntax, semantik eller pragmatik.

Skriftlig och/eller muntlig examination.

Efter avslutad kurs ska studenten

- kunna tillgodogöra sig vetenskaplig originallitteratur på franska inom ett givet språkvetenskapligt problemområde

- kunna följa och redogöra för lingvistisk argumentation inom det givna problemområdet

- kunna identifiera och beskriva de teoretiska paradigm som kommer till uttryck i de studerade texterna

- kunna med säkerhet analysera autentiska korpusexempel inom det givna problemområdet och därvid använda de teoretiska verktyg som tillhandahålls i de språkvetenskapliga texterna

- kunna skriftligt och muntligt på ett koherent sätt redogöra på franska för teorier och resultat inom det givna problemområdet och därvid använda relevant terminologi och för vetenskapligt språk gängse retoriska mönster och vokabulär

Delkurs 3. Fransk litteraturvetenskap på avancerad nivå (7,5 hp; valfri)

Orientering i litteraturvetenskaplig teori och metod. Läsning och diskussion av skönlitterär och litteraturvetenskaplig text. Förmågan till analys av skönlitterära verk och redovisning på franska av den litteraturhistoriska bakgrunden för verken tränas, liksom förmågan att sätta sig in i och på franska redogöra för de metoder som är specifika för litteraturvetenskapen.

Skriftlig och/eller muntlig examination.

Efter avslutad delkurs ska studenten

- ha tillägnat sig fördjupad insikt i skönlitterära verk från olika perioder och kunna kritiskt diskutera dessa på franska

- kunna redogöra muntligt och skriftligt på franska för de lästa verkens plats i relevanta kulturella, sociala och politiska sammanhang

- kunna diskutera litterära verks förhållande till en tradition

- kunna analysera produktionen och receptionen av litterära verk i ett samhällsperspektiv

- vara förtrogen med skillnaderna mellan de viktigaste litterära genrerna

- ha förvärvat insikt i litteraturvetenskapens utveckling och vara förtrogen med viktiga litteraturvetenskapliga begrepp

- kunna genomföra en vetenskaplig analys av ett franskt skönlitterärt verk

- kunna redovisa analysen muntligt och skriftligt på franska med diskussion av den litteraturvetenskapliga metod som använts

Delkurs 4. Forn- och medelfranska (7,5 hp; valfri)

Med utgångspunkt i texter från 800-1400-talen till ett omfång motsvarande ca 1200 vers studeras grunddragen i medeltidsfranskans grammatik och i den medeltidsfranska litteraturens historia.

Skriftlig och/eller muntlig examination.

Efter avslutad kurs ska studenten

- kunna med säkerhet översätta forn- och medelfransk text till svenska

- ha goda insikter i forn- och medelfranskans grammatik såväl ur synkron som diakron synpunkt

- ha goda insikter i medeltidens franska litteraturhistoria

- ha väsentligt fördjupat sina insikter i det franska språkets historia

Undervisning

Se ovan under Innehåll.

Examination

Examination sker både skriftligt och muntligt. Som betyg används något av uttrycken Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd. För att erhålla betyget Väl godkänd på hela kursen krävs att detta betyg erhållits på minst 22,5 hp.

Övriga föreskrifter

Om Språkvetenskap II valts på C-nivå kan Avancerad fransk språkvetenskap ej väljas på D-nivå.

Om Litteraturvetenskaplig teori och metod valts på C-nivå kan Fransk litteraturvetenskap på avancerad nivå ej väljas på D-nivå.

Om Språket och litteraturen under medeltiden valts på C-nivå kan Forn- och medelfranska ej väljas på D-nivå.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin