Skriftlig framställning

7,5 hp

Kursplan, Grundnivå, 5SV078

Kod
5SV078
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Svenska G1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionen för nordiska språk, 26 september 2012
Ansvarig institution
Institutionen för nordiska språk

Allmänt

Kursen är en fristående kurs. Kursplanen är fastställd av språkvetenskapliga sektionsnämnden 1998-06-03 och senast ändrad av språkvetenskapliga fakultetsnämnden 2007-01-18.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Mål

Utbildningen syftar till att ge deltagarna ökade insikter i språkfrågor och fördjupade kunskaper i skriftlig framställning. Den ska öka medvetenheten om de krav som olika språksituationer ställer, skapa förtrogenhet med språkliga hjälpmedel och ge en orientering om litteratur som berör olika sidor av språklig kommunikation.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna

- reflektera över skrivandets olika syften

- reflektera över och diskutera skriftspråkets norm- och genrekrav

- redogöra för skrivprocessens olika stadier

- analysera den aktuella skrivsituationen

- samla och sortera relevant material

- tillämpa de vanligaste struktureringsprinciperna

- skriva texter utifrån grundläggande norm- och genrekrav

- tillämpa funktionella bearbetningsmetoder

- använda relevanta hjälpmedel.

.

Undervisning

Undervisning ges i form av lektioner. Deltagandet är obligatoriskt.

Kursen bygger på skriftliga uppgifter av varierande typ: intervju, argumentation, ev. exkursion ingår.

Examination

Skriftliga uppgifter under kursens gång.

För student som ej godkänts på kursen anordnas tillfälle till ny examination inom rimlig tid.

En student som underkänts på kursen två gånger har efter hänvändelse till prefekten möjlighet att på egen begäran byta examinator eller examinationsform.

Övriga föreskrifter

Kursen får ej medtagas i examen som fristående kurs om motsvarande moment lästs inom annan kurs som ingår i examen.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin