Konstvetenskap A: tematisk

30 hp

Kursplan, Grundnivå, 5KV801

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
5KV801
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Konstvetenskap G1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Konstvetenskapliga institutionens styrelse, 7 november 2012
Ansvarig institution
Konstvetenskapliga institutionen

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet och Historia 1b/1a1+1a2, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 eller Historia A, Samhällskunskap A (områdesbehörighet A1/1)

Mål

Efter avslutad kurs ska studenten på grundläggande nivå kunna beskriva och identifiera bild, arkitektur och gestaltad miljö i västerlandet från antiken till nutid. Studenten ska också kunna analysera, tolka, presentera och diskutera inom ämnesområdet förekommande objekt.

Innehåll

Kursen består av fyra moment. Moment 1 ger en kort översikt av konst- och arkitekturhistoria i västerlandet från antiken till och med idag. Översiktskursen utgör en grund för studierna i konstvetenskap och fungerar som en introduktion till ämnet. Moment 2, 3 och 4 utförs av tematiskt ordnade kurser som ger fördjupade kunskaper inom det konstvetenskapliga fältet.

Moment 1: Konst- och arkitekturhistorisk översiktskurs, 7,5 hp

Moment 2: Tematisk fördjupning I, 7,5 hp

Moment 3: Tematisk fördjupning II, 7,5 hp

Moment 4: Tematisk fördjupning III, 7,5 hp

Undervisning

Föreläsningar, seminarier, gruppövningar, stadsvandringar och exkursioner.

Examination

Moment 1 examineras fortlöpande genom deltentamina, muntliga eller skriftliga, som sammanvägs till ett slutbetyg på momentet. Moment 2-4 examineras genom skriftlig eller muntlig tentamen. Som betyg på kursens moment samt kursen som helhet används något av uttrycken Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin