Utbildningssociologi, traditioner

7,5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 4UK028

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
4UK028
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Utbildningssociologi A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 1 februari 2013
Ansvarig institution
Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningssociologi

Allmänt

Kursen är en fristående kurs. Den ges också inom masterprogrammet i utbildningsvetenskap med inriktning mot utbildningssociologi.

Kursplanen gäller från och med höstterminen 2013.

Behörighetskrav

Examen på grundnivå om minst 180 hp

Mål

Efter genomgången kurs förväntas den studerande

• kunna karaktärisera ett antal samhällsvetenskapliga traditioner av central betydelse för utbildningssociologin

• kunna analysera skillnader mellan sådan traditioner

• ha tränat förmågan att tillägna sig tidigare forskning som ett led i egna undersökningar

Innehåll

Kursen ger en överblick över klassiska och nyare samhällsvetenskapliga författarskap och forskningstraditioner som är centrala för utbildningssociologin.

Tonvikten ligger vid

• centrala klassiska och nyare författarskap och problemställningar inom samhällsvetenskapen

• samhällsvetenskaplig begreppsapparat och vokabulär med särskild tonvikt vid utbildningssociologin

• prov på aktuell utbildningssociologisk forskning

Undervisning

Föreläsningar och seminarier.

Examination

Kursen examineras skriftligt och muntligt.

Övriga föreskrifter

.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin