Floristik, kärlväxter

10 hp

Kursplan, Grundnivå, 1BG220

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1BG220
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Biologi G2F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 25 april 2013
Ansvarig institution
Institutionen för biologisk grundutbildning

Behörighetskrav

Biologi 60 hp inklusive Floristik och faunistik 7,5 hp.

Mål

Efter kursen ska studenten kunna:

  • identifiera de flesta kärlväxter som förekommer i Mellansverige och de vanligare fjällväxterna
  • använda bestämningslitteratur för kärlväxter baserat på kunskap om olika växtgruppers morfologi och ekologi
  • analysera växtsamhällen med avseende på ingående arter
  • inventera kärlväxter i ett område och sammanställa, värdera och redovisa resultatet

Innehåll

Kursen omfattar floristik med bestämningsövningar där i princip alla kärlväxter som påträffas tas upp. Arters variation, avgränsning, ekologi och utbredning studeras, liksom växtsamhällen och hur dessa påverkas av människan. Floristisk inventeringsmetodik introduceras och kursdeltagarna gör tillsammans under några dagar en inventering av något område i Uppland. Undervisningen sker i samband med exkursioner i fält, huvudsakligen med Uppsala som utgångspunkt, förutom några dagar vid Upplandskusten samt exkursionen till fjällen.

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar, lektioner, gruppundervisning och demonstrationer, till största delen i fält.

Examination

Prov anordnas vid slutet av kursen. För att kursen skall bedömas med betyget godkänd fordras att samtliga prov (Uppland 5,5 hp, fjäll 1,5 hp, kustexkursion 1,5 hp inventering 1,5 hp) och fältmoment bedömts godkänt.

Övriga föreskrifter

Kurserna 1BG220 Floristik, kärlväxter och 1BG612 Floristik, påbyggnad kan tillsammans tillgodoräknas i examen med 12,5 hp.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin