Examensarbete

15 hp

Kursplan, Grundnivå, 3MC815

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
3MC815
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Biomedicin G2E
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G)
Fastställd av
Programkommittén för biomedicinprogrammet, 7 september 2015
Ansvarig institution
Institutionen för medicinsk cellbiologi

Behörighetskrav

45 hp avslutade kurser vid programmet från årskurs 1 och 35 hp avslutade kurser vid programmet från årskurs 2 samt minst totalt 120 hp godkända kurser, varav 75 hp inom huvudområdet biomedicin samt genomförd kurs i Sjukdomslära (3ME069) eller motsvarande.

Mål

Examensarbetet ska ge studenten kunskap om hur man söker vetenskapliga fakta och om hur man planerar, genomför och redovisar ett vetenskapligt arbete samt såväl teoretisk som praktisk fördjupning inom ett biomedicinskt ämnesområde.

Studenten förväntas efter genomgången kurs:

  • Kunna söka vetenskaplig litteratur
  • Kunna sammanfatta vetenskaplig litteratur
  • Ha grundläggande kunskap om hur man planerar och genomför ett vetenskapligt arbete
  • Ha grundläggande kunskap om hur man analyserar vetenskapliga data
  • Kunna diskutera vetenskapliga data
  • Kunna presentera vetenskapliga data och slutsatser i skriftlig och muntlig form
  • Kunna förstå och på ett adekvat sätt analysera etiska frågeställningar relaterade till det vetenskapliga arbetet

Innehåll

Examensarbetet innefattar sökning, studier och sammanfattning av vetenskaplig litteratur och praktiskt arbete i nära anslutning till pågående biomedicinsk forskning samt sammanställning och kritisk analys av resultaten samt muntlig och skriftlig redovisning.

Undervisning

Studierna sker under individuell handledning och innefattar litteraturstudier, seminarieövningar och praktiskt arbete.

Examination

Examensarbetet skall presenteras i en för ändamålet individuellt avfattad uppsats, vilken sedan ligger till grund för examinationen. Arbetet skall redovisas muntligt inför studenter, med opposition på arbetet utförd av en annan student, samt redovisas i seminarieform inför ämnesexpertis. Studenten skall även skriva en populärvetenskaplig sammanfattning av projektet riktad mot lekmän.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin