Automater och logik i modellering av IT-system

5 hp

Kursplan, Grundnivå, 1DL500

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1DL500
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Datavetenskap G1F, Matematik G1F
Betygsskala
Med beröm godkänd, icke utan beröm godkänd, godkänd, underkänd
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 11 mars 2014
Ansvarig institution
Institutionen för informationsteknologi

Behörighetskrav

Algebra I samt Programkonstruktion och datastrukturer.

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna

  • översätta utsagor och resonemang givna i naturligt språk till satslogiskt respektive predikatlogiskt språk, förklara hur formler i predikatlogik tolkas som sanna eller falska samt redogöra för begreppen tautologi, giltig slutledning, logisk sanning och logisk konsekvens
  • redogöra för några matematiska modeller för beräkningar såsom ändliga automater, reguljära och sammanhangsfria grammatiker, samt hur dessa modeller är relaterade till varandra
  • modellera enklare system med automater och logik samt formulera och förklara enklare korrekthetsegenskaper hos modeller
  • använda verktyg för att, i enkla fall, avgöra om en modell uppfyller en korrekthetsegenskap

Innehåll

Kursen är uppdelad i en teoretisk del och en praktisk del. Den teoretiska delen tar upp:

Logiska uttryck, formulering och precisering av naturliga språk, logisk konsekvens och ekvivalens. Reguljära uttryck, sammanhangsfria och reguljära grammatiker, ändliga automater. Modellering av system. Tolkning och modell. Modallogik.

Den praktiska delen tar upp: Modellering av ett mindre IT-system, formulering av korrekthetsegenskaper samt analys av system med avseende på korrekhetsegenskaper.

Undervisning

Föreläsningar, lektioner, laborationer.

Examination

Muntlig och skriftlig redovisning av uppgifter 3 hp, skriftlig tentamen 2 hp.

Övriga föreskrifter

Kursen kan ej tillgodoräknas i examen tillsammans med Logik och bevisteknik I (1MA027) och Automatateori (1MA009).

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin