Myndighetskunskap inom kärnteknisk verksamhet (uppdragsutbildning)

5 hp

Kursplan, Grundnivå, 8NF007

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
8NF007
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Fysik G1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 11 mars 2014
Ansvarig institution
Institutionen för fysik och astronomi

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • identifiera de legala grunddokument som styr kärnteknisk verksamhet,
  • beskriva vilka nationella och internationella organisationer som påverkar svensk lagstiftning eller tillhandahåller standarder och guider inom det kärntekniska området,
  • beskriva den nationella organisationen för beredskap för kärntekniska incidenter, identifiera vilka organisationer som finns och hur dessa samverkar,
  • beskriva vilken organisation och vilka övergripande arbetssätt som vanligen finns vid en kärnteknisk verksamhet för att möta och säkra att kärntekniklagstiftningens krav på verksamhet uppfylls,
  • analysera hur föreskrifter från Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) omhändertas i kärnkraftverkens ledningssystem och dokumentation,
  • i grupp muntligt redogöra för och diskutera tillämpningar av föreskrifterna,
  • sammanfatta SSM:s uppdrag och visa i vilka dokument detta beskrivs,
  • beskriva hur SSM är organiserat och resurssatt,
  • beskriva SSM:s arbetssätt, väsentliga aktiviteter och inriktning inom kärnteknikområdet

Innehåll

Kursen behandlar vilken lagstiftning som finns inom kärnteknikområdet och vilka vägledande standarder som finns inom branschen. Vidare diskuteras vilka organisationer som kan stödja eller på annat sätt påverka den kärntekniska verksamhet såväl internationellt som nationellt. Dessutom beskrivs Strålsäkerhetsmyndighetens uppdrag, organisation och arbetssätt.

Undervisning

Del 1. omfattar föreläsningar och gruppdiskussioner samt instuderingsfrågor.

Del 2. deltagaren genomför ett eget projektarbete, kopplat till kursmålen. Individuell handledning i samband med projektarbete.

Examination

Del 1. Skriftlig inlämningsuppgift (samarbete tillåtet), som diskuteras i grupp. (2,5 hp)

Del 2. Individuell projektrapport, rapporten presenteras muntligt och gruppdiskussion förs. (2,5 hp)

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin