Lingvistik: självständigt arbete, kandidatuppsats

15 hp

Kursplan, Grundnivå, 5LN148

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
5LN148
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Lingvistik G2E
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 20 augusti 2014
Ansvarig institution
Institutionen för lingvistik och filologi

Allmänt

Kursen ges som fristående kurs.

Behörighetskrav

60 hp lingvistik

Mål

Under handledning genomföra en empirisk studie inom lingvistik, som

  • visar förmåga att identifiera och formulera en vetenskaplig frågeställning med relevans inom området,
  • visar teori- och metodkunskap inom det specifika ämnet inom lingvistik som arbetet omfattar,
  • visar förmåga att planera och genomföra ett vetenskapligt forskningsarbete inom givna tidsramar,
  • visar förmåga att skriftligt klart redogöra för en vetenskaplig undersökning enligt givna mallar och med användade av fackterminologi,
  • visar förmåga att muntligt diskutera ett annat vetenskapligt arbete på motsvarande nivå, och
  • visar förmåga att muntligt presentera och försvara det egna arbetet enligt gängse normer.

Innehåll

Kursen består av ett självständigt arbete i form av en uppsats, som redovisar ett studium av ett urval av vetenskaplig litteratur och en genomförd empirisk undersökning.

Det specifika ämnet för det självständiga arbetet bestäms i samråd med kursansvarig och handledare. Endast uppsatsämne för vilka handledning kan erbjudas godkännes.

Undervisning

Undervisning ges i form av handledning. Denna handledning kan genomföras såväl individuellt som i grupp.

Examination

Examinationen på kursen utgörs i första hand av en uppsats om ca 30–50 sidor i enlighet med given mall, som studenten vanligtvis försvarar vid ett slutseminarium. Dessutom examineras kursen vanligtvis genom bedömning av en slutseminarieopposition på någon annans uppsats.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin