Självständigt arbete

30 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 3MX010

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
3MX010
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Medicinsk vetenskap A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G)
Fastställd av
Programkommittén för läkarprogrammet, 4 juni 2014
Ansvarig institution
Institutionen för medicinska vetenskaper

Behörighetskrav

För tillträde till ny termin krävs godkända obligatoriska moment från tidigare terminer och att alla tentamensprov utom en från närmast föregående termin är godkända. Efter studieuppehåll krävs att samtliga kurser på de föregående terminerna är godkända.

Mål

Det självständiga arbetet ska stå i relation till de kunskaper och färdigheter som i övrigt förvärvats inom läkarutbildningen. Det ska ge studenten kunskap om hur man söker och värderar kunskap på vetenskaplig nivå, ge förutsättningar för forsknings- och utvecklingsarbete, ge insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete, ge studenten en vetenskaplig grundsyn, en förmåga till kritisk granskning, samt en fördjupad förmåga till kontinuerligt kunskapsinhämtande som förbereder för ett livslångt lärande.

Kursens mål:

Kunskapsmål

1. Självständigt kunna söka och identifiera relevant bakgrundslitteratur i relevanta databaser.

2. Kunna formulera en forskningsfråga baserad på tidigare litteratur, kunskaper och erfarenheter.

3. Kunna formulera en testbar hypotes.

4. Kritiskt kunna granska vetenskapliga artiklar och presentationer.

5. Känna till struktur och disposition för en vetenskaplig rapport.

Färdighetsmål

6. Kunna skriva en genomförbar forskningsplan.

7. Med handledarstöden kunna bearbeta en forskningsuppgift grundad på en eller flera hypoteser och egen datainsamling.

8. Kunna sammanfatta sitt vetenskapliga projekt i en skriftlig rapport i enlighet med vedertagen struktur och disposition.

9. Kunna hålla ett vetenskapligt föredrag och på vetenskaplig grund svara på frågor från opponent och såväl vetenskapligt skolad publik som personer utan specialkunskaper inom området.

Attitydmål

10. Uppvisa kritiskt förhållningssätt till den egna forskningens kvalitet.

11. Uppvisa kritiskt förhållningssätt till vad den egna forskningen bidrar med till tidigare litteratur.

Innehåll

I anslutning till pågående medicinsk forskning görs sökning, studier och sammanfattning av vetenskaplig litteratur, praktiskt arbete och sammanställning och kritisk analys av resultat samt muntlig och skriftlig redovisning och opposition på annan students arbete. Det självständiga arbetet innehåller därutöver formaliserade och/eller självständiga studier i vetenskapsteori, grundläggande statistik och vetenskapligt skrivande.

Undervisning

Studenten bevistar under projekttiden en disputation för doktorsgraden och reflekterar kring denna. I övrigt sker studierna under individuell handledning och innefattar specialiserade litteraturstudier, seminarieövningar och praktiskt arbete. Arbetet avslutas med en skriftlig rapport, en muntlig redovisning på egen institution, en muntlig redovisning inför examinator och studentgrupp och en opposition på en annan students arbete. Webbaserade föreläsningar i vetenskapsteori och grundläggande statistik finns tillgängliga.

Examination

Arbetet i sin helhet examineras, på avancerad nivå, inom programmet, av en särskilt utsedd examinator. Examinatorn har en standardiserad mall till sitt förfogande utifrån vilken lärandemålen bedöms. Examinatorn gör sin bedömning utifrån de dokument som studenten har lämnat in (en forskningsplan, en rapport från en halvtidskontroll, en recension av en disputation för doktorsgraden, en skriftlig rapport som sammanställer det självständiga arbetet och handledarens bedömning av studentens arbete), studentens muntliga presentation och diskussion av sitt arbete och studentens muntliga opposition på en annan students arbete. För godkänt krävs godkänt resultat på alla obligatoriska inlämnade dokument (forskningsplan, rapport från en halvtidskontroll, recension av en disputation, skriftlig rapport av det självständiga arbetet) samt godkänd muntlig redovisning på egen institution, muntlig redovisning inför examinator och studentgrupp och opposition på en annan students arbete. För att få delta i tentamensprov ska handledaren meddela i handledarens bedömning att studenten och rapporten är klar för examination (redovisningen inför examinator och studentgrupp), ska studenten vara registrerad på kursen, redovisa ovanstående dokument och ha anmält sig till tentamensprovet före sista anmälningsdatum. Student som underkänts på tentamensprov har rätt att genomgå tentamensprov ytterligare 4 gånger (= totalt 5 tentamensprov). Om synnerliga skäl finns kan programkommittén medge ytterligare tentamenstillfälle. Som tentamenstillfälle räknas de gånger studenten deltar i tentamen.

Övriga föreskrifter

Student som genomfört en forskningsuppgift av liknande slag och omfattning som det självständiga arbetet i annat sammanhang kan anhålla om att få tillgodoräkna detta som sitt självständiga arbete. För en sådan anhållan granskas aktuella dokument av studierektor som sen bedömer om hela det självständiga arbetet kan anses fullgjort, om vissa moment behöver kompletteras eller om inget tillgodoräknande medges. Exempel på arbeten som helt eller delvis kan tillgodoräknas är doktors- och licentiatavhandling.

Registrering till det självständiga arbetet genomförs efter att överenskommelsen är underskriven av både handledare och student samt att arbetet är godkänt av studierektor.

Litteraturlista saknas.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin