Affärstyska

7,5 hp

Kursplan, Grundnivå, 5TY040

Kod
5TY040
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Tyska G1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 4 juni 2014
Ansvarig institution
Institutionen för moderna språk

Allmänt

Kursen är en fristående kurs.

Behörighetskrav

Minst 22,5 hp från Tyska A

Mål

Utbildningen syftar dels till att ge de studerande sådana färdigheter att de kan tillgodogöra sig tyskspråkig facklitteratur, dels till att träna den muntliga och skriftliga kommunikationsförmågan på tyska med tonvikt på det ekonomiska området.

Efter avslutad kurs ska studenten:

• behärska grundläggande tysk ekonomisk terminologi

• ha utökat sitt aktiva och passiva tyska ordförråd jämfört med

basordförrådet

• kunna producera texter i tal och skrift med relevans för det ekonomiska

yrkeslivet

Innehåll

Systematisk inlärning av ekonomisk terminologi samt övningar i att skriva affärsbrev och andra texter av relevans för det ekonomiska yrkeslivet. Undervisningen består av övningar och seminarier. Ett antal skriftliga inlämningsuppgifter ingår.

Efter avslutad kurs ska studenten:

• behärska ett adekvat och nyanserat tyskt ordförråd av relevans för det

ekonomiska yrkeslivet

• kunna skriva affärsbrev och andra texter med högt ställda krav på

stilistisk, formell och språklig gestaltning

• kunna redogöra för väsentliga skillnader mellan svensk och tysk

affärskommunikation

Undervisning

Undervisningen består av övningar och seminarier.

Examination

Kursen examineras fortlöpande genom aktivt deltagande i undervisningen samt genom enskilda muntliga och skriftliga uppgifter. Som betyg används något av uttrycken Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin