Amerikanska massmedier II

7,5 hp

Kursplan, Grundnivå, 5EN725

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
5EN725
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Engelska G1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 10 september 2014
Ansvarig institution
Engelska institutionen

Allmänt

Kursen är en fristående kurs.

Behörighetskrav

Avklarad kurs Amerikanska massmedier 7,5 hp eller 30 hp inom humanistisk eller samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet.

Mål

Efter avslutad kurs ska studenten

  • Kunna redogöra för huvuddragen i flera centrala medieteorier i relation till olika amerikanska medieformer
  • Kunna diskutera de historiska och kulturella sammanhangen i USA under 1900- och 2000-talen av betydelse för olika massmediers utveckling
  • Kunna föra en kritisk diskussion om de amerikanska mediernas många skilda roller i nationella och internationella sammanhang

Innehåll

Kursen diskuterar problem och frågor som rör amerikanska massmedier. Vi läser och diskuterar texter, studerar olika medieformer och placerar dem i deras politiska, kulturella och historiska sammanhang. Olika temata som berörs kan vara nyhetsvärdering, kulturellt minne, visuell kultur, ras/etnicitet och genus, populärkultur, politisk kommunikation, och Internet.

Undervisning

Gruppundervisning, självstudier. Undervisning, lektionsdiskussioner och examination sker på engelska.

Examination

Examinationen sker både muntligt och skriftligt. Som betyg används något av uttrycken underkänd, godkänd eller väl godkänd.

För student som ej godkänts i ordinarie prov anordnas ett nytt provtillfälle inom rimlig tid efter det första.

En student som underkänts i visst prov två gånger har på egen begäran rätt att få en annan examinator utsedd.

Övriga föreskrifter

Om planen eller kurslitteraturen ändras äger studenten rätt att prövas enligt den ursprungliga planen och kurslitteraturen vid tre provtillfällen under följande tre terminer. Därefter upphör denna rätt normalt. I övrigt gäller inga begränsningar för antalet provtillfällen.

Kursen får ej medtagas i examen som fristående kurs om motsvarande moment lästs inom annan kurs som ingår i examen.

Övergångsbestämmelser

För övergångsbestämmelser vid ändringar i kursplaner var god kontakta studievägledaren.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin