Polska D

30 hp

Kursplan, Grundnivå, 5PL008

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
5PL008
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Polska G2E
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 10 september 2014
Ansvarig institution
Institutionen för moderna språk

Allmänt

Kursen är en fristående kurs.

Behörighetskrav

Minst 22,5 hp från Polska C

Mål

Utbildningen syftar till att ge säkra teoretiska och praktiska kunskaper i polska. Därjämte ska den ge insikt i vetenskaplig metod och vetenskapligt arbete.

Efter avslutad kurs ska studenten:

- i tal och skrift kunna uttrycka sig i olika språksituationer

- ledigt och med säkerhet behärska syntaxen i polska, med särskild tonvikt vid idiomatik

- kunna redogöra för det polska språkets utveckling i en allmänt kulturhistorisk kontext

- självständigt kunna genomföra och skriftligt presentera en undersökning med grundläggande anspråk på ett vetenskapligt arbets- och förhållningssätt.

Innehåll

Undervisningen består av teori och metod, övnings- och examinationsmoment. Studentens självständiga studier är av avgörande vikt för måluppfyllelsen på kursen.

Kursen består av följande tre delkurser:

Delkurs 1. Polsk syntax, 7,5 hp

Kursen innehåller fördjupad syntaktisk analys av viktiga konstruktioner i det polska språket och tränar förmågan att i tal och skrift använda syntaktiska strukturer. Den beskriver språkliga fenomen på meningsnivå, såsom samordning-underordning, komplementsats, relativsats, adverbialsats, satskedja. Vid beskrivning av dessa syntaktiska konstruktioner tas hänsyn även till deras semantiska och pragmatiska egenskaper.

Efter avslutad kurs ska studenten:

• i skrift kunna formulera sig på en nyanserad och idiomatisk polska

• kunna beskriva språkliga fenomen på meningsnivå

• kunna översätta avancerade texter, bl.a. fackspråkliga, från svenska till polska.

Kunskapskontroll sker löpande genom obligatoriska inlämningsuppgifter.

Delkurs 2. Slavisk och polsk språkhistoria 7,5 hp

Delkursen innehåller en översikt av polskans utveckling från samslavisk till modern tid. Vidare ges en orientering om de slaviska språkens inbördes släktskap och deras förhållande till övriga indoeuropeiska språk.

Efter avslutad kurs ska studenten:

• känna till grundläggande drag i slavisk språkhistoria och språkstruktur

• ha väsentligt fördjupat sina insikter i det polska språkets historia

• kunna redogöra för det polska språkets utveckling i en allmänt kulturhistorisk kontext.

Kunskapskontroll sker genom ett skriftligt slutprov.

Delkurs 3. Examensarbete, 15 hp

Delkursen innehåller ett självständigt, skriftligt arbete över ett språkligt eller litteraturvetenskapligt ämne eller inom kultur och samhälle. Ämnets innehåll och omfattning fastställs i samråd mellan handledare och student. En betydande del av bakgrundslitteraturen bör vara på polska. Om arbetet skrivs på svenska, ska en sammanfattning på polska till ett omfång av ca en sida ingå.

Arbetet redovisas på ett seminarium med opponent.

Vid bedömning av examensarbetet tas hänsyn till, i första hand, studentens förmåga att självständigt bearbeta ett problemområde och systematiskt redovisa material i fråga om uppläggning, genomförande och resultat. Examensarbete som bedöms med betyget Väl godkänd ska uppfylla såväl vetenskapliga som språkliga kriterier på ett väl utfört arbete.

Efter avslutad delkurs ska studenten:

självständigt kunna genomföra och skriftligt presentera en undersökning i polsk språkvetenskap, litteraturvetenskap eller kultur och samhälle och därvid tillämpa grundläggande principer för ett vetenskapligt arbets- och förhållningssätt. Här ingår:

• att kunna formulera relevanta frågeställningar och problem

• att samla in, ordna och analysera material

• att på adekvat nivå kunna presentera den genomförda undersökningen

• att kunna söka och göra en bibliografisk sammanställning av primär- och sekundärlitteratur

• att kunna försvara det egna arbetet och konstruktivt opponera på andras arbeten.

Undervisning

Se ovan under Innehåll.

Examination

Studenten visar resultatet av sitt lärande genom en kombination av prov. Kursen betygsätts med någon av betygsgraderna Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd. För att erhålla betyget Väl godkänd på hela kursen krävs att detta betyg erhållits på minst 22,5 hp.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin