Biokemi III

15 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1KB418

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1KB418
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Kemi A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 12 mars 2015
Ansvarig institution
Institutionen för kemi - BMC

Behörighetskrav

120 hp varav 15 hp biokemi.

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna

  • förklara struktur-funktionssamband för biomolekyler
  • förklara och diskutera komplexa sammanhang inom och mellan biokemiska processer såsom flöde av genetisk information, energimetabolism och signaltransduktion
  • utifrån aktuell primärlitteratur diskutera och presentera aktuella biokemiska forskningsrön

Innehåll

Genomets biokemiska uttryck i termer av struktur och funktion samt tid och rum. Biomolekyler och deras omvandling, omsättning av energi och materia, katalys och kontroll av biokemiska reaktioner, samt signaltransduktion, informationsöverföring och reglering. Evolution av proteiner och nukleinsyror.

Kursen behandlar aktuell biokemisk forskning där både experimentella och teoretiska aspekter omfattas.

På kursen förekommer ämnesintegrerad kommunikationsträning med återkoppling och självvärdering.

Undervisning

Kursen bedrivs i form av teoretiska självstudier med regelbundna uppföljande seminarier. Aktivt deltagande i seminarieverksamhet är obligatoriskt. Inom kursen skall dessutom ett gemensamt samt ett enskilt litteraturprojekt genomföras.

Examination

Muntlig examination av teoriavsnittet anordnas vid slutet av kursen och motsvarar 10 hp. Det gemensamma projektet examineras skriftligt och det individuella projektet examineras muntligt och skriftligt. Projektarbeten inom kursen motsvarar 5 hp.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin