Idéhistoriens huvudlinjer, nyare tiden

7,5 hp

Kursplan, Grundnivå, 5LH351

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
5LH351
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Idé- och lärdomshistoria G1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 10 november 2014
Ansvarig institution
Institutionen för idéhistoria

Allmänt

Kursansvarig är institutionen för idé- och lärdomshistoria. Kursen är en fristående kurs och kan ingå i lärarutbildningen. Kursplanen är fastställd av historisk-filosofiska fakultetsnämnden 2007-02-27 och senast reviderad 2014-11-10

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet och Historia 1b/1a1+1a2, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 eller Historia A, Samhällskunskap A (områdesbehörighet A1/1)

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna

• redogöra för de viktigaste idéhistoriska epokerna, tankeströmningar samt deras främsta företrädare från 1700-talets upplysning fram till vår egen tid.

• på ett basalt sätt historisera idéer och tänkesätt genom att tolka dem i sina intellektuella, institutionella och samhälleliga kontexter.

• redogöra för och kritiskt diskutera basala idéhistoriska tolkningar.

• uppvisa grundläggande analytisk och kommunikativ förmåga.

Innehåll

Kursen behandlar västerlandets filosofi, vetenskap, samhällstänkande och religion från 1700-talets upplysning fram till vår egen tid. Här ges en bred genomgång av den västerländska tankeutvecklingen och de olika kulturepokerna.

Undervisning

Undervisningen på campus består i huvudsak av föreläsningar.

Undervisningen på distanskurs sker via den Internetbaserade lärmiljön.

Examination

Examination av campuskursen sker i form av en skriftlig tentamen.

Kursen bedöms med något av betygen Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd.

Examination av distanskursen sker i form av obligatoriska chattar och skriftliga inlämningsuppgifter.

Kursen bedöms med något av betygen Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin