Utbildningssociologi, metoder

7,5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 4UK027

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
4UK027
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Utbildningssociologi A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 9 september 2015
Ansvarig institution
Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningssociologi

Allmänt

Kursen ingår i Masterprogrammet i utbildningssociologi.

Behörighetskrav

Examen på grundnivå om minst 180 hp varav minst 90 hp i samhällsvetenskapligt eller humanistiskt ämne.

Mål

Kursen syftar till att studenten ska förvärva insikter i utbildningssociologiska metoder, kunna konstruera ett forskningsobjekt och designa en vetenskaplig studie.

Efter genomgången kurs förväntas den studerande kunna

  • analysera och värdera hur metoder och material samspelar med forskningsfrågor i vetenskaplig litteratur
  • formulera forskningsfrågor i relation till forskningstraditioner och forskningsläge samt identifiera relevant empiri och i sammanhanget passande metoder
  • använda centrala utbildningssociologiska metoder
  • förhålla sig till, och tillämpa, vetenskapliga etiska principer
  • genomföra kortare muntliga presentationer

Innehåll

Kursen omfattar de mest centrala metoderna inom utbildningssociologin, inklusive statistik, enkäter, intervjuer, observationer och dokumentstudier. En viktig del av kursen ägnas åt forskningsdesign, formulering av forskningsfrågor och konstruktion av forskningsobjekt. Kursen kombinerar teoretiska reflektioner över vetenskapliga metoder med praktiska tillämpningar av dessa metoder. Vetenskapliga etiska principer behandlas.

Undervisning

Föreläsningar och seminarier.

Examination

Kursen examineras skriftligt.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin