Uppkomst och spridning av global managementkunskap, masterkurs

7,5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 2FE831

Kod
2FE831
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Företagsekonomi A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 21 januari 2015
Ansvarig institution
Företagsekonomiska institutionen

Behörighetskrav

Kandidatexamen 180 hp varav 90 hp i företagsekonomi inklusive ett självständigt examensarbete om minst 10 hp. Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande En B (med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska). Undervisningen sker på engelska varför mycket goda kunskaper i engelska är en förutsättning för att tillgodogöra sig utbildningen.

Dispens inkommande utbytesstudenter: Motsvarande 60 hp i ämnet företagsekonomi, men 90 hp rekommenderas starkt. All undervisning sker på engelska varför mycket goda språkkunskaper i engelska är en förutsättning för att kunna tillgodogöra sig utbildningen.

Mål

Konsulter spelar en framträdande och viktig roll för företag och i organisationers utveckling. Företagskonsulter har under lång tid använts för att leda förändrings- och utvecklingsarbete, både inom privat och offentlig sektor. På senare tid har också nya typer av konsulter och konsultverksamhet vuxit fram. PR-konsulter medverkar i marknadsföringen av organisationer och i att skapa dess varumärke, rekryterings- och HR-konsulter är involverade i anställningen och utbildningen av personal och investeringskonsulter arbetar med företagets investeringskontakter.

Syftet med kursen är att diskutera och analysera ’management consulting’ som fenomen och att ge en god inblick i, och förståelse för, hur företagskonsulter arbetar. Syftet är därför att:

  1. genom diskussioner och användning av metodologiska och analytiska verktyg ge inblick och träning i företagskonsulters praktik, både inköp och verkställande aktiviteter,
  2. kritiskt analysera och kontrastera olika vetenskapliga perspektiv rörande konsulter och deras arbete i företag och organisationer, men också hur konsulters arbete relaterar till större samhällsförändringar.

Studenterna tränas i att självständigt och kritiskt formulera och analysera centrala problem inom området, både muntligt och skriftligt.

Efter genomförd kurs ska studenten:

  • vara förtrogen med, ha ett kritiskt förhållningssätt till och kunna använda sig av metodologiska och analytiska verktyg inom ämnesområdet ’management consulting’,
  • kunna diskutera och analysera framväxten av olika typer av konsultverksamhet och konsulter, så som PR-konsulter, HR-konsulter och rekryteringskonsulter,
  • kunna diskutera och kontrastera olika teoretiska perspektiv på konsulter och konsultverksamhet och kritiskt analysera dessa i relation till teorier om organisationer,
  • självständigt hantera komplex information, identifiera problem och utveckla lösningar i relation till centrala problem på ledningsnivå i företag och organisationer,
  • diskutera eventuella etiska problem som kan uppkomma i företagskonsulters yrkesutövning,
  • kunna argumentera för olika lösningar på ett intressant och övertygande sätt, såväl muntligt, skriftligt som visuellt.

Innehåll

Kursen utgörs av två delar. Den första delen utgörs av föreläsningar om konsulter och deras verksamhet. Den andra delen är delvis uppbyggd kring ett projektarbete där studenterna arbetar självständigt med problemlösning och bekantar sig med några av de metodologiska och analytiska verktyg som används i praktiskt konsultarbete. Studenternas arbeten kommer att presenteras för, och diskuteras med, företagskonsulter verksamma inom industrin. Den andra delen av kursen inkluderar även litteraturseminarier under vilka studenterna ges möjlighet att reflektera över företagskonsulters arbete och roll, kritiskt diskutera och kontrastera olika forskningsperspektiv om konsultverksamhet, spridningen av managementidéer samt organisationsteori.

Undervisning

Kursen baseras på föreläsningar, seminarier och självständigt arbete. På seminarierna blir studenten ombedd att reflektera kring, samt kritiskt diskutera kurslitteraturen såväl som att lösa och presentera olika fallbaserade uppgifter med hjälp av en uppsättning metodologiska och analytiska verktyg. Erfarna praktiker medverkar på olika sätt under kursens gång.

Undervisningsspråket är engelska.

Examination

Examinationen på kursen utgörs av skriftlig examination, projektarbete, samt muntliga och skriftliga uppgifter redovisade på seminarierna. Examinationen sker individuellt eller i grupp. Betygskriterierna är specificerade i instuderingsguiden som finns tillgänglig vid kursstart. Kursen betygsätts med något av betygen Väl Godkänd (VG), Godkänd (G) eller Underkänd (U). Hemuppgifter och andra uppgifter som lämnas in efter deadline betygssätts inte, förutom om det föreligger speciella omständigheter.

Studenter erhåller ett slutbetyg som utgörs av 7,5 hp. För att erhålla G som slutbetyg på kursen krävs godkänt på alla kursens moment. För betyget VG krävs att hela seminarieserien är slutförd samt betyget VG på både den skriftliga examinationen och projektarbetet. Kursen innehåller obligatoriska moment.

Eventuella kompletteringsuppgifter måste vara inlämnade senast vid den tidpunkt som anges i studiehandledningen. Om detta inte sker erhålls betyget underkänd på kursen. Hela kursen (med alla examinationsmoment) måste då göras om, vilket endast kan ske genom omregistrering på kommande kurstillfällen i mån av plats.

Uppsala universitet accepterar inte fusk och plagiat. Studenter som misstänks vara inblandade i någon form av fusk och/eller plagiat anmäls till universitetets disciplinnämnd. De disciplinära åtgärderna är varning eller avstängning från studier under en begränsad tid.

OBS Endast avslutad kurs kan ingå i examen.

Övergångsbestämmelser

Kursen ersätter/överlappar Management Consulting fortsättningskurs C 2FE406.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin