Livsfilosofi och det moderna samhället

7,5 hp

Kursplan, Grundnivå, 1MV064

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1MV064
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Hållbar utveckling G2F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 10 mars 2016
Ansvarig institution
Institutionen för geovetenskaper

Behörighetskrav

60 hp

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • analysera och anlägga ett personligt förhållningssätt till den livsfilosofiska dimensionen av hållbarhetsproblematiken;
  • kritiskt förhålla sig till olika uppfattningar om det goda livet och det goda samhället i olika historiska epoker, skilda kulturer och religioner;
  • analysera och reflexivt förhålla sig till kopplingar mellan teori, praktik och livserfarenhet ur ett livsfilosofiskt perspektiv;
  • reflektera över och kritiskt diskutera sin egen livsfilosofiska värdegrund och livsstil.

Innehåll

Livsfilosofins betydelse för miljö- och utvecklingsproblematiken. Uppfattningar om det goda livet i olika historiska epoker och skilda kulturer och religioner. Det moderna samhällets värdegrunder. Människans natur, behov och moral utifrån olika perspektiv. Forskning och teorier om lycka, livsstilar och existentiella grundsyner, reflektioner och egna erfarenheter. Visioner av det goda samhället.

Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och workshops. Föreläsningarna ges av gästföreläsare från olika akademiska discipliner och personer med relevanta livsfilosofiska erfarenheter. Stort utrymme ges till aktivt studentdeltagande och självreflektion.

Examination

Studenten examineras löpande genom skriftlig förberedelse inför och aktivt deltagande vid seminarier (3 hp) samt vid kursens slut genom skriftlig och muntlig redovisning av projektarbeten (4,5 hp).

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin