Innovation och förändringsarbete

7,5 hp

Kursplan, Grundnivå, 2IS221

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
2IS221
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Informationssystem G1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 14 september 2016
Ansvarig institution
Institutionen för informatik och media

Allmänt

Kursen ingår i följande utbildningsprogram:

  • Kandidatprogram i systemvetenskap, inriktning programvaruteknik, 180 hp.

Ges även som fristående kurs.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet och Engelska 6, Matematik 3b/3c, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 eller Engelska B, Matematik C, Samhällskunskap A (områdesbehörighet A4/4)

Mål

Vad gäller kunskap och förståelse förväntas studenten efter genomgången kurs kunna:

  • Förklara centrala begrepp inom digital innovation och innovationsprocesser

Vad gäller färdighet och förmåga förväntas studenten efter genomgången kurs kunna:

  • Identifiera intressenter och risker vid förändringsarbete och design av IT-system
  • Modellera verksamhetsprocesser
  • Analysera verksamhet och informationsteknikstöd och ge välgrundade förslag på förändringsåtgärder
  • Förbereda, leda och dokumentera designaktiviteter

Vad gäller värderingsförmåga och förhållningssätt förväntas studenten efter genomgången kurs kunna:

  • Värdera lösningsförslag med utgångspunkt från olika perspektiv på design och innovation samt kontrastera lösningsförslag mot varandra
  • Reflektera över digitaliseringens påverkan på personlig integritet och betydelsen för individ, organisation och samhälle

Innehåll

Kursen tar sin utgångspunkt i digitaliseringen av samhället, som påverkar människor både i privatliv, i industri och i offentlig sektor. Kursens första moment tar upp en traditionell syn på IT-utveckling inom organisationer som inkluderar förändringsarbete, verksamhetsutveckling och IT-utveckling. Detta innebär konkreta inslag av förändringsledning, intressentanalys, processmodellering och framtagande av prototyper för IT-system. Kursens andra moment fokuserar på temat digital innovation, inklusive olika modeller för innovationsprocesser och dess faser, kreativitet, öppen innovation samt styrning och ledning av innovation.

Moment 1: Verksamhetsinriktad systemutveckling (2,5 hp)

Moment 2: CASE-arbete inom digital innovation (2,5 hp)

Moment 3: Tentamen (2,5 hp)

Undervisning

Föreläsningar, seminarier, handledning och projektarbete.

Examination

Kursen examineras genom projektarbete i grupp, skriftlig tentamen samt genomfört rapportarbete som examineras skriftligen samt genom muntlig presentation och opposition på annan grupps rapport. För VG krävs VG på skriftlig tentamen. Obligatorisk närvaro krävs på vissa moment i kursen.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin