Avancerad molekylmodellering med inriktning mot läkemedelsdesign

7,5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 3FK181

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
3FK181
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Farmaceutisk kemi A1F, Läkemedelsutveckling A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Programsamordnare Emma Lundkvist, 9 november 2015
Ansvarig institution
Institutionen för läkemedelskemi

Behörighetskrav

Inom apotekarprogrammet krävs minst 180 hp inklusive godkända kurser i Organisk kemi med inriktning mot läkemedel, Läkemedelskemi och Läkemedelssyntes, dessutom ska alla kurser på termin 1-7 ska vara genomgångna och alla obligatoriska datorövningar inom kursen Läkemedelskemi med datorbaserad läkemedelsdesign, 7,5 hp, godkända.

För fristående kurs krävs 180 hp varav minst 90 hp inom ämnet farmaceutisk kemi eller motsvarande, inklusive minst 22,5 hp organisk kemi och läkemedelskemi. Dessutom ska alla obligatoriska datorövningar inom kursen Läkemedelskemi med datorbaserad läkemedelsdesign, 7,5 hp, vara godkända.

Kunskaper i engelska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till utbildning på grundnivå.

Inom masterprogrammen i läkemedelsutveckling och i läkemedelsmodellering krävs att alla obligatoriska datorövningar inom kursen Läkemedelskemi med datorbaserad läkemedelsdesign, 7,5 hp, är godkända.

Mål

Efter fullgjord kurs ska studenten kunna:

- beskriva olika typer av protein–ligand-interaktioner samt karakterisera bindningsfickor

- använda sökmetoder för att hitta föreningar med specifika egenskaper i substansdatabaser

- sätta upp, utföra och utvärdera virtuell sållning av stora dataset med hjälp av olika metoder

- redogöra för och använda metoder för molekyldynamiksimuleringar och fria energiberäkningar

- använda kemografiska metoder för att få en överblick av och visualisera stora dataset, som ett komplement vid urval av föreningar, samt vid prediktion av biologisk aktivitet

Innehåll

Kursen inbegriper en fördjupning i metoder och strategier som används i läkemedelskemisk forskning med inriktning på datorbaserad läkemedelsdesign. Kursen behandlar begrepp och metoder såsom protein–ligand-interaktioner, dockning, kemoinformatik, likhetssökning, molekyldynamiksimuleringar, fria energiberäkningar, samt kemografi. Applikationer av dessa tekniker inom virtuell screening, strukturbaserad design samt ligandbaserad design kommer att belysas och praktiskt användas i datorövningar under kursen.

Undervisning

Undervisningen meddelas i form av självstudier, seminarier och datorlaborationer. Kursen kan komma att ges på engelska.

Obligatoriska moment: Kursstart, seminarier och datorlaborationer.

Examination

Individuell skriftlig examination sker i slutet av kursen. Möjlighet att komplettera icke godkända obligatoriska moment kan beredas tidigast vid nästa kurstillfälle och endast i mån av plats. För godkänd kurs krävs godkända obligatoriska moment samt godkänd skriftlig examination. Varje student har rätt till sammanlagt sex provtillfällen.

Övriga föreskrifter

Kursen kan inte ingå i examen tillsammans med 3FK179 "Avancerad organisk kemi med inriktning mot läkemedelssyntes alternativt molekylmodellering", 15 hp, på grund av delvis överlappande innehåll.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin