Semantik och pragmatik

7,5 hp

Kursplan, Grundnivå, 5LN230

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
5LN230
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Lingvistik G1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 21 december 2015
Ansvarig institution
Institutionen för lingvistik och filologi

Allmänt

Kursen ges inom språkteknologiprogrammet, språkvetarprogrammet, Lingvistik B och som fristående kurs.

Behörighetskrav

Lingvistik I, 7,5 hp, eller 30 hp i ett språkvetenskapligt ämne

Mål

Kursen syftar till att ge en introduktion till vetenskaplig beskrivning av språklig betydelse ur ett såväl semantiskt som pragmatiskt perspektiv.

Efter avslutad kurs ska studenten för att förtjäna betyget Godkänd minst kunna:

  • förklara grunderna för de gränsdragningar mellan grammatik, semantik och pragmatik som görs inom några olika teoretiska ramverk,
  • redogöra för relationen mellan begrepps definitioner och deras extension, och relationen mellan begrepp, språkanvändares kunskaper och kunskaper i allmänhet, samt diskutera olika teoretiska och empiriska komplikationer förknippade med idén att begrepp fångar ords betydelse,
  • redogöra för viktiga lexikala relationer och tillämpa dem för att resonera kring godtyckliga ords relationer,
  • redogöra för några teoretiska ansatser som förklarar hur språkliga uttrycks betydelse och/eller referens kan bero på kontexten, samt tillämpa dem i resonemang kring autentiska språkliga data.

Innehåll

Kursen ger en introduktion till vetenskaplig beskrivning av språklig betydelse.

Historisk genomgång av olika ansatser till beskrivning av språklig betydelse inom lingvistiken. Grundläggande semiotik. Både lexikal och kompositionell semantik behandlas. Extensioner och extensionell analys (mängdlära). Definitioner och prototyper. Introduktion till sanningsvillkorssemantik och logisk analys. Kognitiv semantik. Relationen mellan semantik och pragmatik. Grundläggande pragmatik: presupposition, troper (t.ex. ironi, metafor och metonymi), talakter, konversationella maximer och implikatur.

Undervisning

Undervisningen består av föreläsnings-, övnings- och examinationsmoment. Studentens egna lärandeaktiviteter är av avgörande vikt för arbetet på kursen.

Examination

Kursen examineras genom aktivt deltagande i seminarier (litteraturdiskussioner och övningar), genom en individuell ordanalysuppgift som också presenteras muntligt, samt genom en problematiserande uppsats om det centrala kursinnehållet.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin