Examensarbete i utbildningssociologi

30 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 4UK006

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
4UK006
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Utbildningssociologi A2E
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 15 mars 2016
Ansvarig institution
Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningssociologi

Allmänt

Kursen ingår i Masterprogrammet i utbildningsvetenskap och i masterprogrammet i utbildningssociologi. .

Behörighetskrav

45 hp på avancerad nivå, varav minst 22,5 hp utbildningssociologi. Dessutom krävs teori- och metodkurser på avancerad nivå om 15 hp.

Mål

Efter genomgången kurs förväntas den studerande kunna

• med hög grad av självständighet urskilja och formulera utbildningssociologiska problem

• självständigt samla in, kritiskt granska och behandla ett omfattande empiriskt material utifrån de formulerade frågeställningarna

• självständigt avgränsa, utforma och genomföra en undersökning som är relaterad till det utbildningssociologiska forskningsfältet

• redovisa en undersökning i en självständigt författad uppsats

• försvara en uppsats under en seminarieventilering och självständigt opponera då en annan uppsats ventileras

Innehåll

Kursen ger fördjupade kunskaper i för utbildningssociologin relevanta samhällsvetenskapliga och humanistiska forskningsmetoder och undersökningstekniker samt träning i att använda sådana metoder och tekniker i egna undersökningar.

Tonvikten ligger vid

• Problemformulering

• Val av teoretiska och metodiska utgångspunkter

• Fördjupning inom det aktuella ämnesområdet

• Empiriska studier

• Rapportskrivning

Undervisning

Examensarbetet är ett självständigt arbete som utförs under handledning. Undervisningen utgörs av seminarier och handledning.

Examination

Examensarbetet redovisas i skriftlig form. Kursen examineras vid ett avslutande seminarium, dels genom att examensarbetet ventileras, dels genom att den studerande opponerar på ett annat examensarbete.

Övriga föreskrifter

Kurslitteratur väljs i samråd med handledaren.

Litteraturlista saknas.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin