Uppkomst och spridning av global managementkunskap, masterkurs

7,5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 2FE831

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
2FE831
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Företagsekonomi A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 1 februari 2017
Ansvarig institution
Företagsekonomiska institutionen

Allmänt

Masterprogram i företagande och ledning - specialisering Organisation.

Behörighetskrav

Kandidatexamen om 180 hp med minst 90 hp företagsekonomi.

Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.) Undervisningen sker på engelska varför mycket goda kunskaper i engelska är en förutsättning för att tillgodogöra sig utbildningen.

Undantag görs för inresande utbytesstudenter som endast behöver motsvarande 60 hp företagsekonomi, men 90 hp rekommenderas starkt. All undervisning sker på engelska varför mycket goda språkkunskaper i engelska är en förutsättning för att kunna tillgodogöra sig utbildningen.

Mål

Organisationer ställs dagligen inför idéer, modeller och föreskrifter om hur deras verksamheter och aktiviteter bör organiseras och bedrivas på bästa sätt. Några exempel på idéer som fått särskilt stort genomslag är TQM (Total Quality Management), JIT (Just-In-Time and Quality Circles), CSR (Corporate Social Responsibility), EBM (Evidence-Based Management) och NPM (New Public Management). Begreppen är bekanta, men hur mycket vet vi egentligen om varifrån de kommer? Vilka står bakom deras uppkomst? Vilka är aktörerna som sprider och implementerar dem i organisationer? Vad motiverar och driver dessa aktörer?

Denna kurs ger en inblick i hur aktörer och yrkesgrupper som till exempel managementkonsulter, tankesmedjor, lobbyister och medier skapar, populariserar och hjälper till med att implementera modeller och idéer till organisationer inom olika branscher, sektorer och industrier. Kursen syftar till att öka kunskapen och förståelsen dessa yrkesgrupper arbetar med att förändra. Detta gäller inte bara den enskilda organisationen, utan även inverkan på ekonomiska, politiska och sociala miljöer inom vilken dessa organisationer verkar t ex genom lobbying, agendasättning och andra former av policy-orienterade aktiviteter.

Efter kursen ska studenten kunna:

  • identifiera, analysera och reflektera kring hur olika aktörer bidrar till att managementidéer skapas och sprids,
  • identifiera, analysera och kritiskt diskutera olika managementidéer som olika aktörer introducerar för dagens organisationer,
  • förstå den miljö i vilken managementkonsulter, tankesmedjor, lobbyister och medier ges utrymme att verka,
  • diskutera och kritiskt reflektera över etiska och moraliska aspekter av hur konsulter, lobbyister och tankesmedjor arbetar samt vilka konsekvenser deras arbete har för organisationer.

Innehåll

Kursens innehåll är organiserat kring tre grupper av aktörer som kan anses vara särskilt drivande i skapandet, spridningen och implementeringen av managementidéer i och mellan organisationer: 1) globala tankesmedjor och policy-orienterade transnationella organisationer; 2) managementkonsulter; samt 3) medier. Varje aktörstyp representerar ett undervisningsblock i kursen där studenterna diskuterar och analyserar managementidéer utifrån tre pedagogiska perspektiv: introduktion av ett generellt teoretiskt ramverk (generell teori), teoretisk fördjupning i valda delar av detta ramverk (tillämpad teori) och empirisk kontextualisering (analys).

Utöver de mål som specificeras ovan innehåller kursen även moment där studenterna tränas i att:

  • Självständigt och i grupp leta upp, värdera och presentera relevant vetenskaplig och populärvetenskaplig litteratur.
  • Identifiera, analysera och använda kursens litteratur för att förstå och förklara specifika empiriska exempel där olika typer av aktörer hjälper och/eller möjliggör för organisationer att förbättra och utveckla sina verksamheter med hjälp av managementidéer.
  • Utveckla färdigheter i att sammanställa och presentera vetenskapligt material genom att organisera och genomföra föreläsningar, seminarier och läsecirklar.
  • Utveckla presentationsfärdigheter i muntlig, skriftlig och visuell framställning.

Undervisning

Studenterna kommer att tränas i att muntligen och skriftligen, på ett självständigt sätt, reflektera över och analysera centrala empiriska och teoretiska utmaningar kopplade till hur de tre olika typer av aktörer förändrar dagens organisationer. Detta arbete sker främst i grupp men individuella uppgifter förekommer också.

Kursen består av gästföreläsningar, studentledda föreläsningar samt seminarier. Föreläsningarna syftar till att introducera bredare teoretiska argument (generell teori), kring kursens övergripande tema. Föreläsningarna ska ge en djupare förståelse för underliggande processer och dynamiker i produktionen, spridningen och tillämpningen av managementidéer. En stor del av föreläsningarna syftar till att introducera, presentera och tillämpa relevanta teoretiska resonemang på de tre aktörsgrupperna (tillämpad teori). Gästföreläsningarna och seminarierna fungerar som empirisk inramning till den valda litteraturen (analys). Kursen ges på engelska.

Examination

Ett sammanfattande betyg ges på hela kursen, 7,5 hp.

Kursen examineras genom:

Skriftligt prov

Detta är en individuell uppgift baserad på litteraturen som behandlats under kursen.

Föreläsningar och seminarier

Studenterna bedöms i mindre grupper där deras förmåga att självständigt och kritiskt söka, sammanfatta och presentera relevant litteratur under kursens föreläsningar och seminarier examineras.

Skriftliga gruppuppgifter (Learning memos)

Studenterna examineras gruppvis utifrån deras inlämningar (Learning memos).

Betyget på hela kursen sätts efter en sammanvägning av de olika examinationsmomenten.

Betygskriterier redovisas i studiehandledningen som erhålls vid kursstart. De betygsgrader som används är väl godkänd (VG), godkänd (G), och underkänd (U). Examination som lämnas in efter utsatt tid bedöms inte, om inte särskilda skäl kan styrkas. Eventuella kompletteringar måste vara inlämnade senast vid den tidpunkt som anges i studiehandledningen. Om detta inte sker måste hela kursen (med alla examinationsmoment) göras om, vilket endast kan ske genom omregistrering på kommande kurstillfällen i mån av plats.

Uppsala universitet accepterar inte fusk och plagiat. Studenter som misstänks vara inblandade i någon form av fusk och/eller plagiat anmäls till universitetets disciplinnämnd. De disciplinära åtgärderna är varning eller avstängning från studier under en begränsad tid.

OBS: Endast avslutad kurs kan ingå i examen.

Övergångsbestämmelser

Kursen ersätter/överlappar Management Consulting fortsättningskurs C 2FE406.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin