Handelsrättslig översiktskurs

15 hp

Kursplan, Grundnivå, 2HR114

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
2HR114
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Handelsrätt G1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 1 februari 2017
Ansvarig institution
Företagsekonomiska institutionen

Allmänt

Handelsrättslig översiktskurs är på A-nivå, ges som fristående kurs och kan ingå i utbildningsprogram vid Uppsala universitet när examensordning så medger.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Mål

Kursen skall ge god kännedom om centrala civilrättsliga och offentligrättsliga bestämmelser som är av betydelse för företag och organisationer som agerar på den svenska marknaden.

Efter genomgången kurs förväntas studenterna:

  • ha kännedom om de delar av den svenska rättsordningen som är aktuella i kommersiella förhållanden.
  • vara väl förtrogna med det handelsrättsliga perspektivet och de aktuella metodfrågorna.
  • förstå innebörden av aktuella rättsregler samt tillämpa dessa på specifika problem.
  • analysera konsekvenserna av de aktuella rättsreglerna.
  • kunna uppfatta, identifiera och formulera frågor som är relevanta för att lösa företagsrelaterade rättsliga problem.

Innehåll

Under kursen kommer deltagarna att huvudsakligen studera rättsliga ämnesområden som är relevanta vid olika former av näringsverksamhet och som är viktiga att känna till för alla som arbetar juridiska frågeställningar i samband med företagande. Kursen inleds med en introduktion där olika principfrågor blir behandlade, ämnesområdet handelsrätt blir presenterat och definierat. Där beskrivs också olika metodfrågor och rättsreglernas roll och konsekvenser i ett perspektiv som utgår från behovet av ett ämnesintegrerat synsätt på företagande. Kursen är i övrigt indelad i 11 avsnitt. Det första behandlar allmän och grundläggande juridik, bland annat om rättsreglernas tillkomst, funktion och systematik samt om viktiga centrala juridiska begrepp. Det andra behandlar olika grundläggande rättsregler om avtal och andra former av rättshandlingar. Där studeras bland annat frågor om avtalets betydelse som medel för företagare att nå önskade mål. Det tredje behandlar allmän köprätt och de särskilda köprättsliga regler som gäller i förhållandet mellan näringsidkare och konsument. Det fjärde behandlar olika regler inom fastighetsrättens område, bland annat om köpeavtalets form, olika ansvarsfrågor men också om olika typer av nyttjanderätter miljörätt. Det femte handlar om de allmänna reglerna om skadeståndsansvar utanför avtalsförhållanden. Det sjätte behandlar bolag och föreningar, bland annat de regler som bestämmer förutsättningarna för aktiebolag och andra former av bolag och föreningar. Det sjunde behandlar de regler som gäller fordringar och kreditsäkerheter. Det åttonde behandlar marknadsrättsliga frågor i vid mening, bland annat de rättsregler som gäller immateriella rättigheter och marknadsföring men också reglerna om konkurrens, korruption och affärsetik. Det nionde behandlar grundläggande arbetsrättsliga bestämmelser, bland annat om kollektivavtal, anställningsavtal och arbetsmiljö. Det tionde behandlar familjerättsliga regler som gäller ekonomiska frågor. Kursen avslutas med ett elfte avsnitt som behandlar grundläggande regler om redovisning och revision.

Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar, lektioner, gruppövningar och handledningar. En viktig del av kunskapsinhämtning sker genom läsning av kurslitteratur och övrigt kursmaterial. Vidare ingår problembaserade grupparbeten.

Examination

Examination sker i tre moment:

  1. Tentamen del I, 7,5 högskolepoäng
  2. Redovisning, 3 högskolepoäng
  3. Tentamen del II, 4,5 högskolepoäng

Två godkända betygsgrader tillämpas, Godkänd (G) och Väl godkänd (VG). Studenter som fått betyget Underkänd (U) på första eller tredje examinationsmomentet har möjlighet till omtentamen. Studenter som fått betyget U på det andra examinationsmomentet ges möjlighet att komplettera eller skriva en PM för ny prövning. För betyget G krävs att deltagaren erhållit betyget G på samtliga examinationsmoment. Betyget VG ges deltagare som dessutom erhållit betyget VG på minst ett av de två sistnämnda examinationsmomenten.

Uppsala universitet accepterar inte fusk och plagiat. Studenter som misstänks vara inblandade i någon form av fusk och/eller plagiat anmäls till universitetets disciplinnämnd. De disciplinära åtgärderna är varning eller avstängning från studier under en begränsad tid.

OBS Endast avslutad kurs kan ingå i examen.

Övriga föreskrifter

Observera att institutionens kurser Handelsrättslig översiktskurs, Förvaltningsrättslig översiktskurs, Fastighetsrätt för samhällsplanerare samt Allmän rättskunskap och arbetsrätt kan användas i samma examen.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin