Musikanalys: noterad musik

7,5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 5MU069

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
5MU069
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Musikvetenskap A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 18 november 2016
Ansvarig institution
Institutionen för musikvetenskap

Behörighetskrav

Kandidatexamen. God notläsningsförmåga.

Mål

Vid kursens slut, förväntas studenten kunna

- redogöra för musikaliska processer, strukturer och konventioner i västerländsk noterad tradition.

- kritiskt värdera olika angreppssätt, teorier och metoder i musikanalys.

- definiera forskningsämnen lämpliga för analytiska frågeställningar, relevanta för olika typer av noterad musik, och bedriva självständigt analytiskt arbete i samspel med angränsande litteratur.

Innehåll

Kursen behandlar musikanalytiska metoder och idétraditioner, däribland följande.:

- fasta och dynamiska genre- form- och stiltraditioner och dessas terminologier och begreppsapparater.

- reduktiva och skiktbaserade analysmodeller.

- hermeneutiska, semiotiska och metaforiska analysmodeller.

- frågor rörande intentionalitet, verkbegrepp, värdering och tolkning.

Undervisning

Föreläsningar och seminarier.

Examination

Skriftliga hemuppgifter samt aktivt seminariedeltagande.

Litteraturlista saknas.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin