Musik och kulturteori

7,5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 5MU068

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
5MU068
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Musikvetenskap A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 18 november 2016
Ansvarig institution
Institutionen för musikvetenskap

Behörighetskrav

Kandidatexamen

Mål

Vid kursens slut förväntas studenten kunna:

- redogöra för olika kulturteoretiska och estetiska perspektiv, samt dessas olika bäring och kompatibilitet på studiet av musik.

- kritiskt bedöma och resonera kring teoretiska ansatser och perspektiv från olika litteraturfält inom humaniora, samt själv tillämpa desamma på musikområdet.

- identifiera och formulera forskningsfrågor på ett självständigt sätt som belyser olika typer av musikaliska studieobjekt med hjälp av olika kulturella, sociologiska och estetiska tolkningsmönster och teorier.

Innehåll

Centrala perspektiv inom kursen är:

- frågor om människans meningsskapande inom musik med språkets hjälp.

- tydliggörandet av sociala, statusmässiga, politiska, makt- och identifikationsmässiga koder i musik.

- teoretisk tematisering av medierad och levande musik som kulturfenomen, lokalt och globalt.

- studiet av olika underbyggda antaganden, uppfattningar, myter och kanonbildningar inom musik.

Undervisning

Föreläsningar och seminarier.

Examination

Skriftliga hemuppgifter samt aktivt seminariedeltagande.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin