Floristik, kärlväxter

10 hp

Kursplan, Grundnivå, 1BG220

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1BG220
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Biologi G2F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 27 april 2017
Ansvarig institution
Institutionen för biologisk grundutbildning

Behörighetskrav

60 hp biologi inklusive Floristik och faunistik, 7,5 hp.

Mål

Efter kursen ska studenten kunna:

  • identifiera de flesta vanliga och flera mindre vanliga kärlväxter som förekommer i Norden
  • använda bestämningslitteratur för kärlväxter baserat på kunskap om deras morfologi och ekologi
  • karaktärisera artsammansättningen i olika vegetationstyper
  • inventera kärlväxter i ett område och sammanställa, värdera och redovisa resultatet

Innehåll

Kursen omfattar floristik med bestämningsövningar och tar i princip upp alla kärlväxter som påträffas. Arters morfologi, variation, avgränsning, ekologi och utbredning studeras, liksom växtsamhällen och hur dessa påverkas och har påverkats av människan. Taxonomiska problem belyses och diskuteras. Floristisk inventeringsmetodik introduceras och kursdeltagarna gör under några dagar en självständig inventering av något område i Sverige. Undervisningen sker i samband med exkursioner i fält, främst i omgivningarna av kursorten, men även i mer avlägsna områden , exempelvis fjällen och/eller västkusten.

Undervisning

Undervisningen sker till största delen i fält i form av demonstrationer, bestämningsövningar och handledning i grupp och individuellt.

Examination

En självständig inventering (2 hp) och ett flertal prov i bestämning och artkännedom (totalt 8 hp) genomförs under kursen. För betyg på kursen görs en sammanvägning av resultaten från samtliga prov.

Övriga föreskrifter

Kurserna 1BG220 Floristik, kärlväxter och 1BG612 Floristik, påbyggnad kan tillsammans tillgodoräknas i examen med 12,5 hp.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin