Applikationsutveckling och mobilitet

7,5 hp

Kursplan, Grundnivå, 2IS231

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
2IS231
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Informationssystem G1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 3 november 2017
Ansvarig institution
Institutionen för informatik och media

Allmänt

Kursen ingår i följande utbildningsprogram:

• Kandidatprogram i systemvetenskap, inriktning programvaruteknik, 180 hp

Behörighetskrav

30 hp informationssystem varav 7,5 hp programmering.

Mål

Vad gäller kunskap och förståelse förväntas studenten efter genomgången kurs kunna:

  • beskriva metoder, verktyg och ramverk för att utveckla och utvärdera mobila applikationer.

Vad gäller färdighet och förmåga förväntas studenten efter genomgången kurs kunna:

  • designa, utveckla och utvärdera en mobil applikation,
  • dokumentera och motivera val under design och utveckling av en mobil applikation.

Vad gäller värderingsförmåga och förhållningssätt förväntas studenten efter genomgången kurs kunna:

  • värdera en mobil applikation baserat på design, funktionalitet, dokumentation och testbarhet,
  • diskutera hur användandet av mobila applikationer kan påverka individ, organisation och samhälle.

Innehåll

Mobila lösningar breder ut sig mer och mer vilket påverkar individer, organisationer och samhället och kursen behandlar förändringen ur både ett tekniskt och samhällsvetenskapligt perspektiv. I kursen behandlas analys, design, utveckling och utvärdering av mobila lösningar där studenterna i en fallstudie får designa, utveckla och utvärdera en mobil applikation.

Moment 1: Mobilitet och samhälle 2 hp

Momentet introducerar metoder, verktyg och ramverk för att utveckla mobila lösningar och behandlar hur användandet av mobila applikationer kan påverka individer, organisationer och samhälle. Begreppet mobilitet problematiseras och behandlas utifrån ett samhällsvetenskapligt perspektiv.

Moment 2: Design av applikation 1,5 hp

Momentet behandlar metoder, verktyg och ramverk för att utveckla och utvärdera mobila applikationer. Momentet behandlar och betonar även dokumentation och vikten av att kunna motivera gjorde val.

Moment 3: Utveckling och utvärdering av prototyp 4 hp

Under momentet byggs och utvärderas en mobil applikation med hjälp av de metoder, verktyg och ramverk som kursen behandlar.

Undervisning

Kursen ges i form av föreläsningar och laborationer.

Examination

Momenten examineras genom inlämningsuppgifter. För betyget Godkänd på hel kurs krävs att samtliga moment är godkända. För betyget Väl godkänd på hel kurs krävs väl godkänt på minst två av momenten.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin