Professionell utveckling 3

2,5 hp

Kursplan, Grundnivå, 3AM008

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
3AM008
Utbildningsnivå
Grundnivå
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G)
Fastställd av
Programkommittén för läkarprogrammet, 6 april 2017
Ansvarig institution
Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

Allmänt

Kurs som löper genom hela utbildningen och under termin 3 avser att ge fortsatt stöd till studentens professionella utveckling (PU) samt djupare kunskaper om de vetenskapliga metoder som kommer att tillämpas i programmet. PU omfattar kommunikation, professionellt förhållningssätt liksom personlig utveckling och teamarbete.

Behörighetskrav

För tillträde till ny termin krävs att samtliga obligatoriska moment och tentamensprov skall vara godkända från samtliga terminer som föregår den som studenten läser (är registrerad på) eller senast har läst. För tillträde till ny termin medges dock att tre (3) obligatoriska moment och en (1) tentamen kan kvarstå som ej godkänd(a) från närmast föregående termin.

För tillträde till termin 6 beviljas inga dispenser vad gäller ej avslutade moment eller examinationer på terminerna 1-4 samt för tillträde till termin 11 beviljas inga dispenser vad gäller ej avslutade moment eller examinationer på terminerna 1-9.

Utbildningen följer en bunden studiegång, vilket innebär att kurserna skall läsas i en fastställd ordning.

Mål

Efter kursen skall studenten i jämförelse med Professionell utveckling på termin 2:

-kunna identifiera faktorer som påverkar patient- läkarkommunikationen såsom personlig utveckling, egna värderingar och attityder, genusperspektiv och multi-etniska aspekter.

-kunna och ge konkreta exempel på grundläggande psykologiska mekanismer med relevans för hälsa och ohälsa.

-känna till grunderna vid personlighetspsykologi samt barns kognitiva, emotionella och sociala utveckling

-kunna redogöra för hur olika fördrag om mänskliga rättigheter är relevanta för vården samt för den svenska läkaretiken

-kunna, reflektera och argumentera kring etiska problem som uppkommer i samband med vård av illegala flyktingar

-kunna reflektera kring etiska problem som uppkommer i samband med vårdfrågor kring livet och döden

-kunna utföra basalt ögon-, öron- näsa- och halsstatus, tyroidea- och ytligt lymförtelstatus

- kunna undersöka rörelseapparaten relaterat till topografisk anatomi

- kunna utföra basalt bukstatus med inriktning på bukens organ relaterat till topografisk anatomi. Känna till hur ändtarmsundersökning går till

-beskriva viktiga milstolpar inom medicinens historia

-kunna utföra injektioner

Innehåll

PU kommer de fyra första terminerna att koncentrera sig på samtalsfärdigheter, kommunikation, professionellt förhållningssätt, kliniska basfärdigheter som anamnes och statustagande samt medicinsk etik och juridik, medicinsk psykologi och vetenskapligt förhållningssätt. Kombinerade teoretiska och praktiska övningar som innefattas är bl.a. neurologi- och öron-, näsa- och halsstatus, topografisk anatomi, bukstatus den diagnostiska processen, och viktiga milstolpar inom medicinens historia.

Undervisning

Undervisningen äger rum en heldag varannan vecka. Kursen kommer vanligtvis att delas i två hälfter där halva gruppen kommer att vara på Uppsala Biomedicinska Centrum (BMC) medan den andra halvan är ute i primärvården. Närvaro och aktivt deltagande är obligatoriskt. Sedan växlar man placering. Vissa veckor är det dock helkursundervisning. På BMC sker teoretisk utbildning samt praktiska övningar i basal provtagningsteknik och fysikalisk undersökning av människokroppen. På vårdcentral, som studenten kommer att återvända till under utbildningen, sker handledd utbildning i samtalsteknik och fysikalisk ”bed-side” undersökning av patienter med folksjukdomar som i görlig mån anknyter till övriga undervisningsblock på terminen.

Examination

Studenten examineras fortlöpande under kursen. För godkänd kurs krävs närvaro och godkända aktiviteter i de obligatoriska momenten samt den kliniska tjänstgöringen på vårdcentral i 4 dagar.

För regelverk om frånvaro från obligatoriska moment, se utbildningsplan i studiehandboken.

Slutexamination av PU sker i slutet av termin 4.

Avbruten praktik i förtid:

En student kan komma att underkännas och få avbryta den verksamhetsförlagda utbildningen i förtid om det finns en påtaglig risk för att studenten på grund av grov oskicklighet kan komma att skada en annan person eller värdefull egendom om han eller hon fortsatt deltar i den verksamhetsförlagda utbildningen. En individuell plan skall bestämmas för studenten och delges honom eller henne skriftligen. I denna plan, som skall beslutas av programkommittén, skall anges vilka kunskaps- och färdighetsbrister som finns, vilket stöd studenten kan få från institutionen och hur och när kontrollen kan äga rum samt hur dessa skall gå till. En student har rätt till maximalt två kontrolltillfällen, dock högst ett per år. Studenten får inte delta i den verksamhetsförlagda utbildningen på nytt innan programkommittén har kontrollerat och godkänt att studenten har de kunskaper och färdigheter som krävs. Beslut om den individuella studieplanen kan av programkommittén delegeras till studiesocial kommitté eller motsvarande med studentrepresentation.

Studerande som ej blivit godkänd i klinisk utbildning har rätt att genomgå förnyad klinisk utbildning en gång. Om synnerliga skäl finns kan programkommittén medge ytterligare tillfälle att genomgå klinisk utbildning.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin