Självständigt arbete

30 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 3MX010

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
3MX010
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Medicinsk vetenskap A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G)
Fastställd av
Programkommittén för läkarprogrammet, 6 april 2017
Ansvarig institution
Institutionen för medicinska vetenskaper

Behörighetskrav

För tillträde till ny termin krävs att samtliga obligatoriska moment och tentamensprov skall vara godkända från samtliga terminer som föregår den som studenten läser (är registrerad på) eller senast har läst. För tillträde till ny termin medges dock att tre (3) obligatoriska moment och en (1) tentamen kan kvarstå som ej godkänd(a) från närmast föregående termin.

För tillträde till termin 6 beviljas inga dispenser vad gäller ej avslutade moment eller examinationer på terminerna 1-4 samt för tillträde till termin 11 beviljas inga dispenser vad gäller ej avslutade moment eller examinationer på terminerna 1-9.

Utbildningen följer en bunden studiegång, vilket innebär att kurserna skall läsas i en fastställd ordning.

Mål

Mål

Det självständiga arbetet ska stå i relation till de kunskaper och färdigheter som i övrigt för- värvats inom läkarutbildningen. Det ska ge studenten kunskap om hur man söker och värderar kunskap på vetenskaplig nivå, ge förutsättningar för forsknings- och utvecklingsarbete, ge insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete, ge studenten en vetenskaplig grundsyn, en förmåga till kritisk granskning, samt en fördjupad förmåga till kontinuerligt kunskapsinhämtande som förbereder för ett livslångt lärande.

KURSENS MÅL

Kunskapsmål

1. Självständigt kunna söka och identifiera relevant bakgrundslitteratur i relevanta databaser.

2. Kunna formulera en forskningsfråga baserad på tidigare litteratur, kunskaper och erfarenheter.

3. Kunna formulera en testbar hypotes.

4. Kritiskt kunna granska vetenskapliga artiklar och presentationer.

5. Känna till struktur och disposition för en vetenskaplig rapport.

Färdighetsmål

6.Kunna skriva en genomförbar forskningsplan.

7. Med handledarstöd kunna bearbeta en forskningsuppgift grundad på en eller flera hypo
teser och egen datainsamling.

8. Kunna sammanfatta sitt vetenskapliga projekt i en skriftlig rapport i enlighet med vedertagen struktur och disposition.

9. Kunna hålla ett vetenskapligt föredrag och på vetenskaplig grund svara på frågor från opponent och såväl vetenskapligt skolad publik som personer utan specialkunskaper inom området.

Attitydmål

10. Uppvisa kritiskt förhållningssätt till den egna forskningens kvalitet.

11. Uppvisa kritiskt förhållningssätt till vad den egna forskningen bidrar med till tidigare litteratur.

Innehåll

I anslutning till pågående medicinsk forskning görs sökning, studier och sammanfattning av vetenskaplig litteratur, praktiskt arbete och sammanställning och kritisk analys av resultat samt muntlig och skriftlig redovisning och opposition på annan students arbete. Det självständiga arbetet innehåller därutöver ett undervisningsblock innehållande bl.a. vetenskapsteori, grundläggande statistik, kritiskt förhållningssätt och vetenskapligt skrivande.

Undervisning

Studenten bevistar under projekttiden en disputation för doktorsgraden och reflekterar kring denna. I övrigt sker studierna under individuell handledning med specialiserade litteraturstudier, och praktiskt forskningsarbete. Arbetet avslutas med en skriftlig rapport, en muntlig inomvetenskaplig redovisning av projektet, en muntlig redovisning inför examinator och studentgrupp och en opposition på en annan students arbete. Ett introducerande undervisningsblock med katedral undervisning och seminarier inleder kursen som avslutas med en skriftlig tentamen.

Examination

Arbetet i sin helhet examineras, på avancerad nivå, inom programmet, av en särskilt utsedd examinator. Examinatorn har en standardiserad mall till sitt förfogande utifrån vilken lärandemålen bedöms. Examinatorn gör sin bedömning utifrån de dokument som studenten har lämnat in (forskningsplan, rapport från halvtidskontroll, recension av disputation för doktorsgraden, skriftlig rapport som sammanställer det självständiga arbetet och handledarens bedömning av studentens arbete), studentens muntliga presentation och diskussion av sitt arbete och studentens muntliga opposition på en annan students arbete. För godkänt krävs godkänt resultat på alla obligatoriska inlämnade dokument (forskningsplan, rapport från halvtidskontroll, recension av disputation, skriftlig rapport av det självständiga arbetet och handledarens bedömning), godkänd muntlig inomvetenskaplig redovisning, muntlig redovisning inför examinator och studentgrupp och opposition på en annan students arbete samt godkänd tentamen på introduktionsblocket. För att få delta i examinationen ska handledaren meddela att studenten och rapporten är klar för detta moment, studenten redovisa ovanstående dokument och ha anmält sig till examinationen före sista anmälningsdatum. Student som underkänts vid examinationen har rätt att genomgå denna ytterligare 4 gånger (= totalt 5 examinationer). Om synnerliga skäl finns kan programkommittén medge ytterligare examinationstillfälle.

Övriga föreskrifter

Student som genomfört en forskningsuppgift av liknande slag och omfattning som det själv- ständiga arbetet i annat sammanhang kan anhålla om att få tillgodoräkna detta som sitt själv- ständiga arbete. För en sådan anhållan granskas aktuella dokument av studierektor som sen bedömer om hela det självständiga arbetet kan anses fullgjort, om vissa moment behöver kom- pletteras eller om inget tillgodoräknande medges. Exempel på arbeten som helt eller delvis kan tillgodoräknas är doktors-/licentiatavhandling och examensarbeten på veterinärutbildningen. Läkarstudenter som har 3 somrar godkänd sommarforskarskola (”SOFOSKO”) får fullt tillgodoräknande för det självständiga arbetet.

Registrering på kursen ”Självständigt arbete” görs efter det att signerad överenskommelse om självständigt arbete med tillhörande projektplan inkommit till kursledningen samt att projektplanen för arbetet godkänts av studierektor. Fr o m VT 2016 sker registrering på kursen i samband med närvaro vid uppropet vid kursstart. Överenskommelse och projektplan ska då ha inkommit till kursledningen senast inom 3 veckor från kursstarten. Överenskommelse och projektplan kan inlämnas för bedömning och godkännande tidigast termin 9.

Fram t.o.m. 151015 medgavs registrering på kursen för studenter som avsåg att genomföra sitt självständiga arbete före i schemat avsatt tid. Efter detta datum medges inte tidigare registrering utan det självständiga arbetet kan då endast utföras på avsatt tid under programmet. Forskningsarbete tidigare under utbildningen får då hanteras individuellt inom ramen för principerna för tillgodoräknande (se ovan).

Litteraturlista saknas.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin