Utbildningssociologi, traditioner

7,5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 4UK028

Kod
4UK028
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Utbildningssociologi A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 9 november 2017
Ansvarig institution
Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningssociologi

Allmänt

Kursen ingår i Masterprogrammet i utbildningssociologi och Masterprogrammet i utbildningsvetenskap med inriktning utbildningssociologi. Den kan också ges som fristående kurs.

Behörighetskrav

Examen på grundnivå om minst 180 hp varav minst 90 hp i samhällsvetenskapligt eller humanistiskt ämne.

Mål

Efter genomgången kurs förväntas den studerande kunna

  • karaktärisera ett antal centrala samhällsvetenskapliga traditioner av relevans för utbildningssociologin
  • analysera skillnader och likheter mellan sådana traditioner när det gäller konstruktionen av forskningsobjekt, ställande av forskningsfrågor, och val och användning av empiriska data, forskningsmetoder och undersökningstekniker
  • analysera förhållandet mellan utbildning och social klass

Innehåll

Kursen behandlar centrala klassiska och nyare samhällsvetenskapliga och humanistiska författarskap och forskningstraditioner av relevans för utbildningssociologin.

Tonvikten ligger vid

  • särskilt inflytelserika klassiska och nyare författarskap samt grundläggande problem inom samhällsvetenskapen
  • samhällsvetenskaplig begreppsapparat och vokabulär med särskild fokus på utbildningssociologin
  • förhållandet mellan utbildning och social klass

Undervisning

Föreläsningar och seminarier.

Examination

Kursen examineras skriftligt.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Övriga föreskrifter

.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin