Barn- och ungdomsvetenskap A

30 hp

Kursplan, Grundnivå, 4UK065

Kod
4UK065
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Barn- och ungdomsvetenskap G1N, Utbildningsvetenskap G1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 1 februari 2018
Ansvarig institution
Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

Allmänt

Kursen ges som fristående kurs.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Mål

Kursen syftar till att studenten ska få grundläggande kunskaper om olika teoretiska perspektiv, forskningstraditioner, centrala begrepp och teman inom Barn- och ungdomsvetenskap.

Lärandemål

Den studerande ska efter genomgången kurs:

• kunna redogöra för olika centrala teman och teoretiska perspektiv inom barn- och ungdomsvetenskap

• ha kunskap om den förändrade synen på barn och unga och förändringar i barns och ungdomars levnadsförhållanden genom

historien

• ha kunskap om socialisations- och identitetsprocesser bland barn och unga

• kunna använda och redogöra för kvalitativa forskningsmetoder inom barn- och ungdomsvetenskap

Innehåll

Kursen består av fyra delkurser:

Barns och ungdomars aktörskap och livsvillkor 7,5 hp

• Forskningstraditioner inom barn- och ungdomsvetenskap där skillnaden mellan utvecklingspsykologiskt orienterad och sociologisk/pedagogisk barn- och ungdomsforskning belyses

• Barns och ungdomars livsvillkor

• Olika perspektiv inom barndomsforskning, ungdomsforskning och kulturforskning där särskilt relationen mellan individ/aktör, grupp/samhälle behandlas.

• Centrala begrepp inom barn- och ungdomsvetenskap såsom barn och barndom, adolescens, ungdom samt analytiska begrepp såsom klass, genus och etnicitet.

Barn och ungdomstidens framväxt och institutionalisering 7,5 hp

• Den förändrade synen på barn och unga genom historien

• Social skiktning och dess historiska betydelse för barn och unga

• Förändrade förutsättningarna för vuxenblivande genom historien

• Centrala samhällsskeendens betydelse för hur barn- och ungdomstidens utveckling

• Barn och ungdomstidens institutionalisering med särskilt fokus på utbildningsväsendets framväxt

Barn och ungdomars socialisation och identitet 7,5 hp

• Teorier och begrepp om socialisations- och identitetsprocesser

• Teorier om normaliseringspraktiker

• Barndom och migration

• Analyser av barns och ungas vardagsliv i familj, förskola och skola och fritid

Barn- och ungdomsvetenskaplig forskning och kvalitativa metoder 7,5 hp

• Introduktion till vetenskapsteori och forskningsdesign

• Övning i intervju- och observationsmetodik

• Relevanta forskningsetiska frågor för barn- och ungdomsvetenskap

• Vetenskapligt skrivande

Barns och ungdomars aktörskap och livsvillkor, 7,5 hp

• Forskningstraditioner inom barn- och ungdomsvetenskap där skillnaden mellan utvecklingspsykologiskt orienterad och sociologisk/pedagogisk barn- och ungdomsforskning belyses.

• Barns och ungdomars livsvillkor

• Olika perspektiv inom barndomsforskning, ungdomsforskning och kulturforskning där särskilt relationen mellan individ/aktör, grupp/samhälle behandlas.

• Centrala begrepp inom barn- och ungdomsvetenskap såsom barn och barndom, adolescens, ungdom samt analytiska begrepp såsom klass, genus och etnicitet.

Barn och ungdomstidens framväxt och institutionalisering, 7,5 hp

• Barn- och ungdomstidens historia

• Utbildningsväsendets framväxt

• Välfärdsstatens framväxt

Barn och ungdomars socialisation och identitet, 7,5 hp

• Socialisation och identitetsformering

• Integration genom formella och informella norm- och sanktionssystem

• Normaliseringspraktiker

Barn- och ungdomsvetenskaplig forskning och kvalitativa meto, 7,5 hp

• Vetenskapsteori

• Problemformulering

• Introduktion till intervju- och observationstekniker

• Relevanta forskningsetiska frågor för barn- och ungdomsvetenskap samt utbildningsvetenskap

• Analys- och skrivprocessen

• Försvar och opposition

Undervisning

Undervisningen genomförs i form av föreläsningar, seminarier och workshops.

Seminarier och workshops är obligatoriska och förutsätter aktivt deltagande.

Examination

Kursen examineras individuellt genom skriftlig och/eller muntlig tentamen.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin