Aktuella perspektiv på mat och samhälle: kultur, migration och hälsa

7,5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 2HK066

Kod
2HK066
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Kostvetenskap A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 31 januari 2018
Ansvarig institution
Institutionen för kostvetenskap

Behörighetskrav

Kandidatexamen eller motsvarande examen på grundnivå om minst 180 hp inom det samhällsvetenskapliga eller folkhälso- och vårdvetenskapliga området eller minst 180 hp inom lärarprogrammet med inriktning hem- och konsumentkunskap (minst 60 hp hem- och konsumentkunskap) eller motsvarande.

Mål

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

  • Identifiera samband och sammanfatta hur matens betydelse samt uppfattningar och praxis kring mat påverkar individers och familjers livsmedelsval och hälsa
  • Analysera individers och familjers beslutsfattande kring mat, särskilt i relation till migration
  • Identifiera olika nivåer och typer av aktörer som påverkar livsmedelsval och konsumtionsmönster i samhället
  • Identifiera och motivera lämpliga strategier för att främja hälsosamt ätande i multikulturella populationer
  • Kritiskt analysera och syntetisera relationen mellan mat och sjukdom, särskilt avseende betydelsen av kultur, migration och matmiljö

Innehåll

Kursen kommer att behandla sambanden mellan mat och samhälle med särskilt fokus på kultur, migration och hälsa. Relationen mellan mat och sjukdom är relevant och viktig i vår samtid, särskilt då mat är ett aktuellt debatterat ämne på den offentliga agendan. Migration och dess effekter på livsmedelsval och matvanor kommer att utgöra en stor del av kursen. Kursen kommer även att ge en översikt av hur matens betydelse samt uppfattningar och praxis kring mat påverkar individers och familjers livsmedelsval och hälsa. Studenterna kommer också att ges en ökad förståelse för beslutsfattandeprocessen kring livsmedel. Dessutom diskuteras kulturella och kontextuellt lämpliga interventioner som fokuserar på mat och hälsa. Betydelsen av kultur, migration och matmiljö kommer att analyseras från ett folkhälsovetenskapligt och samhällsvetenskapligt perspektiv.

Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och enskilda uppgifter.

Examination

Muntliga och skriftliga redovisningar. För godkänt betyg på kursen krävs att alla obligatoriska uppgifter bedömts som godkända samt att studenten aktivt deltagit i diskussionsforum, seminarier och muntliga redovisningar. För betyget väl godkänd på kursen krävs, utöver det som nämnts ovan för betyget godkänt, att studenten visar prov på god förmåga att ur olika perspektiv problematisera samt analysera, utvärdera och sammanfatta samband mellan mat, kultur, migration och hälsa samt kan försvara sina ställningstaganden.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin