Musik och kulturteori

7,5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 5MU068

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
5MU068
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Musikvetenskap A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 10 november 2017
Ansvarig institution
Institutionen för musikvetenskap

Behörighetskrav

Behörig att antas till kursen är den som antagits till fakultetens magisterkurser eller masterprogram, eller har en kandidatexamen.

Mål

Vid kursens slut förväntas studenten kunna:

- redogöra för olika kulturteoretiska och estetiska perspektiv, samt dessas olika bäring och kompatibilitet på studiet av musik.

- kritiskt bedöma och resonera kring teoretiska ansatser och perspektiv från olika litteraturfält inom humaniora, samt själv tillämpa desamma på musikområdet.

- identifiera och formulera forskningsfrågor på ett självständigt sätt som belyser olika typer av musikaliska studieobjekt med hjälp av olika kulturella, sociologiska och estetiska tolkningsmönster och teorier.

Innehåll

I denna kurs studeras musik som ett kulturfenomen utifrån antropologiska, historiska och sociologiska förutsättningar. Olika sätt att förstå musikaliska skeenden, aktiviteter och praktiker belyses från en rik litteratur av kulturella teorier samt olika estetiska och kritiska positioner.

Centrala perspektiv inom kursen är:

- frågor om människans meningsskapande inom musik med språkets hjälp.

- tydliggörandet av sociala, statusmässiga, politiska, makt- och identifikationsmässiga koder i musik.

- teoretisk tematisering av medierad och levande musik som kulturfenomen, lokalt och globalt.

- studiet av olika underbyggda antaganden, uppfattningar, myter och kanonbildningar inom musik.

Undervisning

Föreläsningar och seminarier.

Examination

Skriftliga hemuppgifter samt aktivt seminariedeltagande.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin