Dräkt- och interiörhistoria

30 hp

Kursplan, Grundnivå, 5KV810

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
5KV810
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Konstvetenskap G1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 16 april 2018
Ansvarig institution
Konstvetenskapliga institutionen

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet och Historia 1b/1a1+1a2, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 eller Historia A, Samhällskunskap A (områdesbehörighet A1/1)

Mål

Efter avslutad kurs ska studenten ha kunskap om de olika ideal som präglat synen på människokroppen, klädedräkten och inredningskonsten under olika historiska epoker. Genom studier av sambandet mellan skönhetsideal, dräktskick, konst- och interiörhistoria ska studenten ha kunskap om de sociala och kulturella normer som präglat olika kulturhistoriska miljöer under perioden 1500-1900. Studenten ska självständigt och kritiskt kunna genomföra och kommunicera analyser och tolkningar av kulturhistoriskt material från ovanstående period, samt ha förståelse för hur val av perspektiv utifrån klass och genus påverkar vår förståelse av historiska epoker. De kunskaper och färdigheter kursen ger kan användas för verksamhet inom skolor, muséer och media samt som grund för vidare utbildning på avancerad nivå och forskarutbildning.

Innehåll

Kursen är kronologiskt och tematiskt upplagd. Varje tidsepok studeras ur såväl ett konst- som dräkthistoriskt perspektiv. Förhållandet mellan kropp, kläder och interiörer analyseras utifrån olika teman som diskrepansen mellan offentligt och privat, sociala hierarkier och maktstrukturer, aspekter på genus, självbild och identitet. Svenska miljöer studeras här utifrån en internationell bakgrund.

Moment 1. 1500-talets hovkultur, 4,5 hp

Moment 2. Yppighet och prakt under 1600-talet, 9 hp

Moment 3. 1700-talets mode och miljöer, 9 hp

Moment 4. Borgerlig kultur, industrialism och nationalromantik under 1800-talet, 7,5 hp

Undervisning

Undervisningen är helt nätbaserad och bygger på en problem- och dialogorienterad pedagogik som sätter den enskilde studentens interaktion med lärare och med andra studenter i fokus. Till detta kommer metodövningar i form av chattseminarier samt skriftliga inlämningsuppgifter.

Examination

Examination sker genom aktivt deltagande i diskussionsfora och genom skriftlig tentamina. Som betyg på kursen används något av uttrycken Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Övriga föreskrifter

Kursen kan inte ingå i examen med annan kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i denna kurs.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin