Hjärnan - funktioner, sjukdomar och mysterier II

7,5 hp

Kursplan, Grundnivå, 3NR202

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
3NR202
Utbildningsnivå
Grundnivå
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G)
Fastställd av
Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid medicinska fakulteten, 12 december 2017
Ansvarig institution
Institutionen för immunologi, genetik och patologi

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Mål

Efter genomgången kurs skall studenten kunna redogöra för begreppen hjärntrauma, neurodegeneration, ätstörningar, neurogenetik och attention.

Innehåll

Kursen avser att belysa nervsystemets utveckling och funktion i såväl friskt som sjukt eller skadat tillstånd samt tar upp aktuell forskning inom området.

A. Funktion

B. Sjukdomar

C. Nya rön och metoder för att studera nervsystemet

Under denna kurs kommer vi att fortsätta med andra halvan av B-delen och hela C-delen, som består av följande block:

B:3 Hjärntrauma

B:4 Neurodegeneration

C:1 Ätstörningar

C:2 Neurogenetik

C:3 Mysterier

C:4 Hur hjärnan hanterar psykiskt trauma

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar, demonstrationer, seminarier och miniprojekt.

Examination

Varje block (ex. B:3) består av två på varandra följande undervisningstillfällen med samma lärare. Vi kommer att dela ut provfrågor vid det första undervisningstillfället, vilka ska besvaras under veckan. Vid det andra tillfället kommer vi att rätta och gå igenom svaren på frågorna.

Under kursens gång kommer studenterna att få sig tilldelat ett ämne inom kursens ram. Utifrån ämnet ska studenterna utföra ett miniprojekt som utifrån litteraturstudier behandlar en aktuell frågeställning inom ämnet neurovetenskap. Rapporten över miniprojektet ska vara 1-2 sidor och innehålla sammanfattning, bakgrund, frågeställning, slutsatser, referenser och ev. bilder. Rapporten kan skrivas på engelska eller svenska.

Nästa steg i examinationen går ut på att kursdeltagarna i grupp ska presentera samma ämne som behandlats i miniprojektet för de övriga kursdeltagarna.

Presentationerna kommer att hållas vid de två sista undervisningstillfällena.

Alla frågor ska ha besvarats under kursens gång och kursdeltagaren ska ha lämnat in en rapport samt medverkat vid gruppens presentation för att kunna få godkänt på kursen.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Övriga föreskrifter

Examinator för kursen: Klas Kullander

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin