Det offentliga rummet

7,5 hp

Kursplan, Grundnivå, 2KU097

Kod
2KU097
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Samhällsgeografi G1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 9 maj 2018
Ansvarig institution
Kulturgeografiska institutionen

Behörighetskrav

30 hp samhällsgeografi

Mål

Efter godkänd kurs skall studenten kunna:

  • Översiktligt redogöra för aktuell urban- och planeringsteori.
  • Identifiera, beskriva och problematisera processer som påverkar omvandlingen av stadens offentliga rum.
  • Uppvisa färdighet i att insamla, sammanställa och analysera aktuella utvecklingsprojekt med hjälp av teoretiska perspektiv på staden och stadsplaneringen.
  • Kommunicera insamlat material i tal och skrift.

Innehåll

Kursen ger grundläggande kunskaper inom de urban- och planeringsteoretiska områdena. Särskilt fokus ligger på konsekvenserna av privatiseringen av offentliga verksamheter, resurser och platser, i Sverige och internationellt. Härvid är relationen mellan enskilda och allmänna intressen centrala.

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier och övningar.

Examination

Skriftlig tentamen (4 hp), inlämningsuppgifter, seminarier och övningar (3,5 hp). Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Litteraturlista saknas.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin