Professionell utveckling 7: Apotekare - utvecklare av nya läkemedel

2 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 3AP007

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
3AP007
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Farmaceutisk vetenskap A1N, Läkemedelsutveckling A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G)
Fastställd av
Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid farmaceutiska fakulteten, 16 november 2017
Ansvarig institution
Institutionen för läkemedelskemi

Allmänt

Kurser i professionell utveckling löper genom hela utbildningen med syfte att stärka studentens professionella identitet och utveckling. Dessa kurser omfattar verklighetsbaserade frågeställningar, vetenskapliga metoder och arbetssätt, samt muntligt och skriftlig kommunikation relaterat till professionen. Kurserna kompletterar övrig färdighetsträning inom programmet och ges i nära anknytning till och parallellt med övriga kurser under terminen. Kurserna avser belysa vikten av integrerad kunskap för att lösa kvalificerade yrkesrelaterade frågeställningar. Genom dessa kurser ges studenten möjlighet att öka sin självkännedom, att träna sin förmåga att arbeta i team samt att reflektera över framtida yrkesroller, etik och professionellt förhållningsätt. Kurserna i professionell utveckling examineras terminsvis.

Behörighetskrav

Samtliga kurser på apotekarprogrammets termin 1-5 är godkända samt att alla kurser på termin 6 har genomgåtts.

Mål

Efter avslutad kurs skall studenten kunna:

  • integrera kunskap från olika ämnesområden för att hantera verklighetsbaserade frågeställningar som kan uppstå under yrkesutövningen, specifikt inom läkemedelsutveckling
  • argumentera muntligt för och reflektera kring fattade beslut
  • visa förmåga till lagarbete inom professionen.

Innehåll

Kursen syftar till att bygga studentens professionella utveckling. Studenten ska resonera kring fall inom läkemedelsutveckling, mer specifikt med fokus på de områden som avhandlas under terminens övriga kurser. Kursen innehåller farmaceutisk bioteknik med immunologi (0,5 hp), tillämpad läkemedelskemi (0,5 hp), läkemedelsanalys (0,5 hp) och galenisk farmaci (0,5 hp).

Undervisning

Undervisningen sker i form av fallstudier, med introduktionsföreläsning, grupparbete och redovisningsseminarium.

Obligatoriska moment: kursstart samt alla schemalagda moment.

Examination

För godkänd kurs krävs aktivt deltagande samt godkända obligatoriska moment inom ingående ämnesdelar: farmaceutisk bioteknik med immunologi (provkod 0,5 hp), tillämpad läkemedelskemi (provkod 0,5 hp), läkemedelsanalys (provkod 0,5 hp) och galenisk farmaci (provkod 0,5 hp). Möjlighet att komplettera icke godkända obligatoriska moment kan beredas tidigast vid nästa kurstillfälle och endast i mån av plats.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t. ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Varje student har rätt till sammanlagt sex provtillfällen.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin