Litteraturvetenskaplig teori och metod

7,5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 5LV250

Kod
5LV250
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Litteraturvetenskap A1N, Skandinavistik A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 4 december 2017
Ansvarig institution
Institutionen för litteraturvetenskap och retorik

Allmänt

Kursansvarig institution är Litteraturvetenskapliga institutionen.

Kursen är en magisterkurs på avancerad nivå. Kursplanen är fastställd av Litteraturvetenskapliga institutionens styrelse den 19 jan. -07 och av Historisk-filosofiska fakultetsnämnden den 27 februari 2007.

Behörighetskrav

Uppfyllda krav för kandidatexamen.

Mål

Kursen syftar till att belysa litteraturvetenskapliga teorier och metoder genom en kritisk diskussion av både originaltexter och senare översikter.

Efter genomgången kurs förväntas den studerande

• ha fördjupat sina kunskaper i litteraturvetenskaplig teori och metod, i synnerhet de väsentliga riktningarna på området och klassiska frågor såsom litteraturbegreppet och intentionsproblemet

• vara väl insatt i flera centrala litteraturteoretiska texter från i första hand 1900-talets teoribildning, från rysk formalism till postkolonialism och queerteori

• kunna redogöra för de litteraturvetenskapliga riktningarnas grundläggande principer

• kunna kritiskt bedöma för- och nackdelar hos dessa riktningar och i olika ställningstaganden till centrala teoretiska problem

• allmänt ha utvecklat sin förmåga att bedriva teoretiska resonemang

Innehåll

Kursen ger fördjupad kunskap om litteraturvetenskaplig teori och metod genom diskussioner och analyser av texter i en serie seminarier. Utöver diskussioner av begreppen litteratur och litteraturteori ges orientering i en rad olika teoretiska och metodiska riktningar såsom rysk formalism och nykritik, strukturalism, poststrukturalism, psykoanalys, fenomenologi, kognitionspsykologi, sociologi, marxism, nyhistoricism, postkolonialism och genusteori. Särskild tonvikt läggs vid en utvecklad förmåga att kritiskt diskutera riktningarnas utgångspunkter samt deras starka och svaga sidor.

Undervisning

Undervisningen sker i form seminarier samt genom deltagarnas egna studier (individuellt och i grupp).

Examination

Aktivt deltagande i seminarier samt genomförande av skriftliga och/eller muntliga uppgifter.

Kursen bedöms med betygen VG, G eller U.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin