Läskurs i litteraturvetenskap

7,5 hp

Kursplan, Grundnivå, 5LV296

Kod
5LV296
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Litteraturvetenskap G2F, Retorik G2F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 4 december 2017
Ansvarig institution
Institutionen för litteraturvetenskap och retorik

Allmänt

Kursen ges på grundnivå för studenter inom Kandidatprogram i retorisk och litterär kommunikation. Kursplanen gäller från och med 2011-04-04. Kursansvarig institution: Litteraturvetenskapliga institutionen. Kursen kan inte tillgodoräknas inom Litteraturvetenskap C eller Retorik C.

Behörighetskrav

Behörig är den som har antagits till Kandidatprogram i retorisk och litterär kommunikation och har läst 40 p/60 hp i Litteraturvetenskap, eller den som har antagits till Masterprogram i skandinavistik.

Mål

Syftet med kursen är att ge fördjupade kunskaper i ämnet litteraturvetenskap.

Efter avslutad kurs förväntas den studerande

- redovisa förmåga att på ett självständigt sätt tillgodogöra sig en större mängd texter inom ämnet litteraturvetenskap

- redovisa förtrogenhet med de texter som kursen tar upp

- ge prov på en vidareutvecklad förmåga till kritisk och reflekterande läsning

Innehåll

Valda texter studeras inom ramen för ett litteraturvetenskapligt tema, där temat kan utgöras av t.ex. ett författarskap, en litterär genre, litteraturvetenskaplig metod och teori, eller en litteraturvetenskaplig forskningsinriktning.

Undervisning

Undervisningen sker i form av självstudier, alternativt med inslag av gruppövningar.

Examination

Examinationen sker i form av muntlig redovisning, alternativt skriftlig och/eller muntlig tentamen. För studerande som inte blivit godkända i ordinarie prov anordnas ett nytt provtillfälle inom rimlig tid efter det första.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Övriga föreskrifter

Litteraturlista fastställs i samråd med examinator.

Litteraturlista saknas.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin