Iranska språk, fördjupning: prosa

7,5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 5JR812

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
5JR812
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Iranska språk A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 11 mars 2019
Ansvarig institution
Institutionen för lingvistik och filologi

Allmänt

Kursen ges som fristående kurs.

Behörighetskrav

Uppfyllda krav för kandidatexamen med iranska språk som huvudområde.

Mål

Kursens syfte är att fördjupa och bredda förmågan till textanalys applicerad på texter av huvudsakligen prosakaraktär.

Efter avslutad kurs skall studenten för att förtjäna betyget Godkänd minst kunna:

- översätta valda texter på ett metodiskt medvetet sätt,

- genomföra en lingvistisk analys av de valda texterna med beaktande av moderna språkvetenskapliga metoder,

- tolka de valda texterna inom ramen för deras historiska och litterära sammanhang,

- göra en vetenskapligt relevant sammanställning av texternas språkliga och litterära särart, och

- diskutera relationen mellan språk och förståelsen av genus.

Innehåll

Läsning av ca 125 normalsidor avancerade prosatexter på huvudspråket.

Undervisning

Undervisningen består av handledning.

Examination

Examination sker i form av salsskrivning.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Litteraturlista saknas.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin