Litterärt översättningsprojekt i kurdiska

7,5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 5KD700

Kod
5KD700
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Iranska språk A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 11 mars 2019
Ansvarig institution
Institutionen för lingvistik och filologi

Allmänt

Kursen ges inom masterprogrammet i språk och som fristående kurs.

Behörighetskrav

120 hp inklusive Kurdiska C, 30 hp, Iranska språk D, 30 hp, och Översättningsvetenskap 7,5 hp, eller Översättningsteori med inriktning mot översättning till/från arabiska, hindi, kurdiska, persiska, turkiska, 7,5 hp, eller motsvarande. Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till utbildning på grundnivå.

Mål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna

* översätta skönlitterär text från eller till kurdiska;

* tillämpa översättningsteoretiska analysmetoder för att beskriva litterär översättning från eller till kurdiska;

* kunna identifiera och hantera de viktigaste återkommande problemen vid skönlitterär översättning från eller till kurdiska;

* redogöra för kultur- och språkkontrastiva element, aktuella vid översättningar från eller till kurdiska;

* förstå översatta verk i dess kulturella och sociala sammanhang, bl.a. ur ett genusperspektiv;

* behärska relevanta översättningsverktyg (uppslagsverk, Internetbaserade verktyg m.m.);

* ha åstadkommit ett tryckfärdigt manus av en text som i original omfattar ca 25 boksidor.

Innehåll

I kursen ska den studerande genomföra ett litterärt översättningsprojekt till svenska eller engelska från kurdiska, eller till kurdiska från svenska eller engelska. Arbetet ska inkludera en översättningsteoretiskt baserad analys.

Undervisning

Undervisningen består av översättningsseminarier där översättning och analys diskuteras.

Examination

Examinationen sker genom inlämning av tryckfärdigt manus av en text som i original omfattar ca 25 boksidor, kompletterad med en översättningsteoretisk analys.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Litteraturlista saknas.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin