Tillvalsspråk: Turkietturkiska 1

15 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 5TU900

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
5TU900
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Turkiska språk A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 6 mars 2019
Ansvarig institution
Institutionen för lingvistik och filologi

Allmänt

Kursen ges som fristående kurs.

Behörighetskrav

Uppfyllda krav för kandidatexamen med ett språkvetenskapligt ämne som huvudområde. Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till utbildning på grundnivå.

Mål

Kursens syfte är att ge introduktion till grundläggande begrepp i allmän fonetik och grammatik, en första översikt över turkietturkiskans ljud-, formlära och satslära, en kort introduktion till den turkiska språkfamiljen och vissa elementära språkfärdigheter.

Efter avslutad kurs skall studenten kunna:

Avseende Delkurs 1:

 • redogöra för grundläggande begrepp i fonetik, fonologi, morfologi och semantik,
 • beskriva huvuddragen i turkietturkisk ljud- och formlära med användning av grundläggande språkvetenskaplig terminologi,
 • använda det turkietturkiska skriftsystemet,
 • beskriva ljudharmonin och andra morfofonologiska regler i turkietturkiska,
 • bilda böjningsformer av kända och okända turkietturkiska ord,
 • använda enklare turkietturkiska grammatikaliska konstruktioner,
 • läsa upp vissa elementära texter på turkietturkiska med ett begripligt uttal,
 • översätta några givna elementära meningar till svenska,
 • identifiera ordklasser och analysera ordformer i några valda elementära texter på turkietturkiska beskriva den turkiska språkfamiljen.

Avseende Delkurs 2:

 • i svensk text och med hjälp av språkvetenskaplig litteratur identifiera huvud- och bisatser samt klassificera bisatser,
 • redogöra för turkietturkisk satslära med tonvikt på bisatsernas uppbyggnad,
 • bilda meningar på turkietturkiska,
 • använda de icke-finita turkietturkiska verbformerna för att konstruera bisatser,
 • jämföra syntaxen i turkiska meningar och deras svenska översättning i en parallell korpus,
 • översätta enkla turkietturkiska texter till svenska,
 • i textläsningen tillämpa elementär turkietturkisk form- och satslära,
 • använda kunskaper om Turkiet och turkisk historia samt islam för att kommentera vissa texter.

Innehåll

Kursen ger en introduktion till grundläggande begrepp i allmän fonetik och grammatik, en första översikt över turkietturkiskans ljud-, formlära och satslära, en kort introduktion till den turkiska språkfamiljen och vissa elementära språkfärdigheter.

Undervisning

Undervisningen består av föreläsnings-, övnings- och examinationsmoment. Studentens egna lärandeaktiviteter är av avgörande vikt för arbetet på kursen.

Examination

Delkurs 1: Kursen har två examinerande moment:

1. fortlöpande muntliga och skriftliga uppgifter;

2. salsskrivning.

För betyget G krävs G på samtliga moment. För betyget VG krävs dessutom VG på moment 2.

Delkurs 2: Kursen har två examinerande moment:

1. fortlöpande muntliga och skriftliga uppgifter;

2. salsskrivning.

För betyget G krävs G på samtliga moment. För betyget VG krävs dessutom VG på moment 2.

För betyget G på hela kursen krävs G på samtliga moment. För betyget VG på hela kursen krävs dessutom att detta betyg erhållits på båda delkurserna.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Övriga föreskrifter

Kursen får inte tas med i examen tillsammans med någon av kurserna Turkiska språk A (5TU101) och Introduktionskurs i turkiska språk (5TU122).

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin