Tillämpad persiska 2

30 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 5JR912

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
5JR912
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Iranska språk A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 8 mars 2019
Ansvarig institution
Institutionen för lingvistik och filologi

Allmänt

Kursen ges som fristående kurs.

Behörighetskrav

Kandidatexamen i iranska språk samt Tillämpad persiska, 30 hp.

Mål

Kursen syftar till att ge avancerade kunskaper i talad och skriven modern persiska.

Efter avslutad kurs skall studenten för att förtjäna betyget Godkänd minst kunna:

- översätta och redogöra för innehållet i nyhetsmaterialet i persiska tidningar och TV samt i analyserande intervjuer;

- analysera och diskutera nyhetsuppläsning och samhällsorienterande program i persisk television;

- föra argumenterande konversationer om språk, litteratur, politik, religion och historia och liknande ämnen med persiska modersmålstalare;

- skriva argumenterande text på persiska.

Innehåll

Studier under en termin vid en av institutionen godkänd skola i Iran.

Undervisning

Undervisningen består av föreläsnings-, övnings- och examinationsmoment. Studentens egna lärandeaktiviteter är avgörande för genomförande av kursen.

Examination

Löpande muntlig examination samt skriftlig tentamen.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Litteraturlista saknas.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin