Genre och litterär form

7,5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 5EN500

Kod
5EN500
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Engelska A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 23 januari 2019
Ansvarig institution
Engelska institutionen

Allmänt

Kursen ingår i Masterprogram i engelska.

Behörighetskrav

120 hp. Engelska A1, B1 och C1, eller 90 hp i ett språkvetenskapligt ämne eller litteraturvetenskap.

Mål

Efter avklarad kurs ska studenten kunna

  • visa förmåga att genomföra en djupgående analys av de formella och generiska egenskaperna hos ett litterärt arbete
  • visa förtrogenhet med hur särskilda litterära former eller genrer har teoretiserats
  • visa förståelse för den historiska utvecklingen av en litterär form eller genre
  • samla och bearbeta kritiskt material
  • visa färdighet i användningen av kritiskt material i en skriftlig litterär analys
  • visa en god förmåga att delta muntligt och skriftligt i en diskussion om litterära verk på flytande engelska

Innehåll

Kursen fokuserar på formella särdrag och genrekonventioner i litterära verk. Den utforskar i detalj karakteristiska egenskaper hos litterära former och genrer och identifierar de viktigaste sociala och historiska faktorerna bakom deras framväxt och utveckling. Deltagarna kommer att undersöka avgörande och nyliga teoretiska debatter om den allmänna giltigheten och specifika definitioner av denna litteraturanalytiska dimension i syfte att granska några av de klassificeringssystem enligt vilka det litterära landskapet kartläggs.

Undervisning

Gruppundervisning. Undervisning, lektionsdiskussioner och examination sker på engelska. Alla läromedel är engelskspråkiga.

Examination

Examinationen sker genom ett slutprov i form av en uppsats vid kursens slut. Alternativa examinationskomponenter, som kortare skriftliga uppgifter under kursens lopp, journalskrivande, eller upprättandet av en studieportfölj, kan ersätta eller komplettera slutuppsatsen. Som betyg används något av uttrycken underkänd, godkänd eller väl godkänd.

För student som ej godkänts på ordinarie prov anordnas ett nytt provtillfälle inom rimlig tid efter det första.

En student som underkänts i visst prov två gånger har på egen begäran efter hänvändelse till prefekten rätt att få en annan examinator utsedd. Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Övriga föreskrifter

Om planen eller kurslitteraturen för en kurs ändras äger studenten rätt att prövas enligt den ursprungliga planen och kurslitteraturen vid tre provtillfällen följande tre terminer. Därefter upphör denna rätt normalt. I övrigt gäller inga begränsningar för antalet provtillfällen.

Övergångsbestämmelser

För övergångsbestämmelser vid ändringar i kursplaner var god kontakta studievägledaren.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin