Nybörjarkurs i spanska

30 hp

Kursplan, Grundnivå, 5SP041

Kod
5SP041
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Spanska G1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 31 oktober 2018
Ansvarig institution
Institutionen för moderna språk

Allmänt

Kursen är en fristående kurs.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Mål

Kursen ger grundläggande kunskaper i spanska. Den muntliga och skriftliga språkfärdigheten tränas. Studenten ska bygga upp ett basordförråd samt tillägna sig en grundläggande förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på spanska. Kursen ger även kunskaper om de spanskspråkiga ländernas kultur och samhällsliv.

Kursen förutsätter inga förkunskaper i spanska och syftar till att ge nödvändiga kunskaper för att studera spanska vidare på högre nivåer. Godkänd kurs ger behörighet till Spanska, baskurs A, 30 hp. Notera att studietakten är heltid.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

* kommunicera muntligt och skriftligt på spanska om bekanta ämnen

* uppvisa grundläggande kunskaper i spanskans struktur och ordförråd

* redovisa kunskaper om de spansktalande ländernas kultur och samhällsliv.

Innehåll

Kursen består av följande fyra delkurser:

Delkurs 1. Muntlig språkfärdighet. (9 hp)

Genomgång av spanskans ljudsystem som tränas genom uttalsövningar. Muntlig kommunikation tränas genom övningar i muntlig interaktion och hörförståelse. Muntlig examination i form av muntliga redovisningar och hörförståelseprov.

Efter avslutad kurs ska studenten:

* förstå tal på spanska om bekanta och mindre bekanta ämnen

* delta i samtal och uttrycka sig på spanska om bekanta ämnen

* uppvisa ett för nivån korrekt uttal

Delkurs 2. Skriftlig språkfärdighet. (9 hp)

Läsning av enkla texter samt träning i skriftlig produktion. Ordkunskapen behandlar ord och uttryck från det centrala spanska ordförrådet. Delkursen examineras genom skriftliga inlämningsuppgifter och prov.

Efter avslutad kurs ska studenten:

* uppvisa grundläggande behärskning av det centrala spanska ordförrådet

* tillämpa spanskans grundläggande grammatiska regler genom att skriva egna sammanhängande texter

* läsa och förstå enkla autentiska texter

Delkurs 3. Språkstruktur. (7 hp)

Genomgång och träning av spanskans grundläggande grammatik. Delkursen avslutas med ett skriftligt prov.

Efter avslutad kurs ska studenten:

* kunna uppvisa grundläggande kunskaper om spanskans språkstruktur som behandlas under kursen

Delkurs 4. Kultur och samhälle. (5 hp)

Studenten får inblickar i de spansktalande ländernas kultur och samhälle genom läsning av texter på spanska och svenska. Kursen examineras genom muntliga presentationer och skriftliga inlämningsuppgifter.

Efter avslutad kurs ska studenten:

* kunna redovisa kunskaper om de spansktalande ländernas kultur och samhällsliv.

Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och gruppövningar.

Examination

Examination sker skriftligt och muntligt. För mer detaljerad information se ovan under Innehåll. Som betyg används något av uttrycken Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd. Betygskriterierna meddelas studenterna vid kursstart. För att erhålla betyget Väl godkänd på hela kursen krävs att detta betyg erhållits på minst 21 poäng.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Övriga föreskrifter

Kursen får inte medtas i examen med spanska som huvudområde. Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med sådan inom eller utom landet genomgången och godkänd kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin